Roblox Dance Moms GUI V1 FLING AND KILL

Roblox Dance Moms GUI V1 FLING AND KILL

Script By Foldy

-- This file was generated using Luraph Obfuscator v12.5 by memcorrupt.

local lIlIII1il1l1lIl1IIllI = assert local IiIIi1i1IliiII1illI = select local Il1IiI1i1lililiIlI1 = tonumber local l1ii1Iiill11Ili1li1 = unpack local il1liIiIlIIIII1illI = pcall local lIli1Iiil11IliI1iiIIi = setfenv local ll1illiIl111i1I1I1l = setmetatable local i1ilIiliIIiI1lI1111 = type local lllIi1i1Iil1liIii1i = getfenv local lI11IiIIlIl1iIIIlII = tostring local lIlIIiI1IIl1IlIiiiI1I = error local i1iliIil11llllillil = string.sub local iI1i11il1ll11Iillll = string.byte local liilliIi1lil1I1IiIi = string.char local IiiliiI1l1l1ilIil1I = string.rep local li1lllII1IlIiIiiilI = string.gsub local I1iIIliIiii1li1111I = string.match local lIll1ll1l1ii1II1IIi1I = table.insert local IliiII1Il1I1iIliIIl = iI1i11il1ll11Iillll("k", 1) local iiIIII1II1ilI1iii1I, III1i1i1l1Ii1ilIllI = #{868}, #{ 1001, 1257, 784, 6624, 6411, 5237, 3035, 3950, 5250, 361, 4786, 1850, 4087, 6962, 5047, 1741, 3557, 5167, 2900, 5224, 4275 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 130943 local lIllllIliiIiliIIII111 = {} local IiIii11iIi111iillIl = 1 local lIllIillIiIli1iiIIl, llll1lllIi1iilIi1Ii local function ll11i1IillIliIlliII(iIlIIl1iI1i1ilI1I1l, l1I1illi1llll1IlIli) local lIlliII11Ill1Ii11i1Il iIlIIl1iI1i1ilI1I1l = li1lllII1IlIiIiiilI(i1iliIil11llllillil(iIlIIl1iI1i1ilI1I1l, 5), "..", function(lIlilIli1ii1lIIi11Ill) if iI1i11il1ll11Iillll(lIlilIli1ii1lIIi11Ill, 2) == 72 then lIlliII11Ill1Ii11i1Il = Il1IiI1i1lililiIlI1(i1iliIil11llllillil(lIlilIli1ii1lIIi11Ill, 1, 1)) return "" else local Ii1illiiI11I111lI1I = liilliIi1lil1I1IiIi(Il1IiI1i1lililiIlI1(lIlilIli1ii1lIIi11Ill, 16)) if lIlliII11Ill1Ii11i1Il then local l1IiIliIlIi1ilillii = IiiliiI1l1l1ilIil1I(Ii1illiiI11I111lI1I, lIlliII11Ill1Ii11i1Il) lIlliII11Ill1Ii11i1Il = nil return l1IiIliIlIi1ilillii else return Ii1illiiI11I111lI1I end end end) local function lIllii1IiiIIiilIilliI() local iilIilIll11lIIlllll = iI1i11il1ll11Iillll(iIlIIl1iI1i1ilI1I1l, IiIii11iIi111iillIl, IiIii11iIi111iillIl) IiIii11iIi111iillIl = IiIii11iIi111iillIl + 1 return iilIilIll11lIIlllll end local function l1III1IlliI1liliili() local iilIilIll11lIIlllll, Ii1illiiI11I111lI1I, l1IiIliIlIi1ilillii, IiiII1Ii1liiii1lI1I = iI1i11il1ll11Iillll(iIlIIl1iI1i1ilI1I1l, IiIii11iIi111iillIl, IiIii11iIi111iillIl + 3) IiIii11iIi111iillIl = IiIii11iIi111iillIl + 4 return IiiII1Ii1liiii1lI1I * 16777216 + l1IiIliIlIi1ilillii * 65536 + Ii1illiiI11I111lI1I * 256 + iilIilIll11lIIlllll end local function Iiil11ll1lI1l1ilill(iIi11il1IilllllI1lI, llii1lllI1li1illIii, Iil1i1l11ll1ilIli1l) if Iil1i1l11ll1ilIli1l then local iil1i1iil1lIili1lII, ll1I1i1ll1iI1ii11il = 0, 0 for li1lil1IlIli1lIIlil = llii1lllI1li1illIii, Iil1i1l11ll1ilIli1l do iil1i1iil1lIili1lII = iil1i1iil1lIili1lII + 2 ^ ll1I1i1ll1iI1ii11il * Iiil11ll1lI1l1ilill(iIi11il1IilllllI1lI, li1lil1IlIli1lIIlil) ll1I1i1ll1iI1ii11il = ll1I1i1ll1iI1ii11il + 1 end return iil1i1iil1lIili1lII else local lII1l1liIIIIIIiiii1 = 2 ^ (llii1lllI1li1illIii - 1) return lII1l1liIIIIIIiiii1 <= iIi11il1IilllllI1lI % (lII1l1liIIIIIIiiii1 + lII1l1liIIIIIIiiii1) and 1 or 0 end end local function ll1IiIii11Ii11liIiI() local iilIilIll11lIIlllll, Ii1illiiI11I111lI1I = l1III1IlliI1liliili(), l1III1IlliI1liliili() if iilIilIll11lIIlllll == 0 and Ii1illiiI11I111lI1I == 0 then return 0 end return (-2 * Iiil11ll1lI1l1ilill(Ii1illiiI11I111lI1I, 32) + 1) * 2 ^ (Iiil11ll1lI1l1ilill(Ii1illiiI11I111lI1I, 21, 31) - 1023) * ((Iiil11ll1lI1l1ilill(Ii1illiiI11I111lI1I, 1, 20) * 4294967296 + iilIilIll11lIIlllll) / 4503599627370496 + 1) end local lIli1liil1IIiiIii1I11 = bit or bit32 local iilI1IIIll1I1llliiI = lIli1liil1IIiiIii1I11 and lIli1liil1IIiiIii1I11.bxor or function(iilIilIll11lIIlllll, Ii1illiiI11I111lI1I) local i1lilIl1IlIlliiI1l1 = 1 local l1IiIliIlIi1ilillii = 0 while iilIilIll11lIIlllll > 0 and Ii1illiiI11I111lI1I > 0 do local lIl1l11liIlIil1lliili = iilIilIll11lIIlllll % 2 local lIl1I1i1lIi11iI11Ii1l = Ii1illiiI11I111lI1I % 2 if lIl1l11liIlIil1lliili ~= lIl1I1i1lIi11iI11Ii1l then l1IiIliIlIi1ilillii = l1IiIliIlIi1ilillii + i1lilIl1IlIlliiI1l1 end iilIilIll11lIIlllll = (iilIilIll11lIIlllll - lIl1l11liIlIil1lliili) / 2 Ii1illiiI11I111lI1I = (Ii1illiiI11I111lI1I - lIl1I1i1lIi11iI11Ii1l) / 2 i1lilIl1IlIlliiI1l1 = i1lilIl1IlIlliiI1l1 * 2 end if iilIilIll11lIIlllll < Ii1illiiI11I111lI1I then iilIilIll11lIIlllll = Ii1illiiI11I111lI1I end while iilIilIll11lIIlllll > 0 do local lIl1l11liIlIil1lliili = iilIilIll11lIIlllll % 2 if lIl1l11liIlIil1lliili > 0 then l1IiIliIlIi1ilillii = l1IiIliIlIi1ilillii + i1lilIl1IlIlliiI1l1 end iilIilIll11lIIlllll = (iilIilIll11lIIlllll - lIl1l11liIlIil1lliili) / 2 i1lilIl1IlIlliiI1l1 = i1lilIl1IlIlliiI1l1 * 2 end return l1IiIliIlIi1ilillii end local function iI1i1l1I1iiIiiliill(lIlIiIil1liIill1iI1iI) local I1i1lIi1iIll1ll11lI = { iI1i11il1ll11Iillll(iIlIIl1iI1i1ilI1I1l, IiIii11iIi111iillIl, IiIii11iIi111iillIl + 3) } IiIii11iIi111iillIl = IiIii11iIi111iillIl + 4 local iilIilIll11lIIlllll = iilI1IIIll1I1llliiI(I1i1lIi1iIll1ll11lI[1], llll1lllIi1iilIi1Ii) local Ii1illiiI11I111lI1I = iilI1IIIll1I1llliiI(I1i1lIi1iIll1ll11lI[2], llll1lllIi1iilIi1Ii) local l1IiIliIlIi1ilillii = iilI1IIIll1I1llliiI(I1i1lIi1iIll1ll11lI[3], llll1lllIi1iilIi1Ii) local IiiII1Ii1liiii1lI1I = iilI1IIIll1I1llliiI(I1i1lIi1iIll1ll11lI[4], llll1lllIi1iilIi1Ii) llll1lllIi1iilIi1Ii = (217 * llll1lllIi1iilIi1Ii + lIlIiIil1liIill1iI1iI) % 256 return IiiII1Ii1liiii1lI1I * 16777216 + l1IiIliIlIi1ilillii * 65536 + Ii1illiiI11I111lI1I * 256 + iilIilIll11lIIlllll end local function lIlIi1li1I1l1illliIiI(lIiiili1ilIlllIliII) local li1Iiliillili1111ii = l1III1IlliI1liliili() local IiI1IlI1IllIi11II11 = "" for li1lil1IlIli1lIIlil = iiIIII1II1ilI1iii1I, li1Iiliillili1111ii do IiI1IlI1IllIi11II11 = IiI1IlI1IllIi11II11 .. liilliIi1lil1I1IiIi(iilI1IIIll1I1llliiI(iI1i11il1ll11Iillll(iIlIIl1iI1i1ilI1I1l, IiIii11iIi111iillIl + li1lil1IlIli1lIIlil - 1), lIllIillIiIli1iiIIl)) lIllIillIiIli1iiIIl = (lIiiili1ilIlllIliII * lIllIillIiIli1iiIIl + 43) % 256 end IiIii11iIi111iillIl = IiIii11iIi111iillIl + li1Iiliillili1111ii return IiI1IlI1IllIi11II11 end lIllIillIiIli1iiIIl = lIllii1IiiIIiilIilliI() llll1lllIi1iilIi1Ii = lIllii1IiiIIiilIilliI() local l1lIi1ll1liililII1I = {} for li1lil1IlIli1lIIlil = iiIIII1II1ilI1iii1I, lIllii1IiiIIiilIilliI() do local lIliiilIlilil1II1I1ii = lIllii1IiiIIiilIilliI() local il1I1ill1ll1I1I1lIi = (li1lil1IlIli1lIIlil - 1) * 2 l1lIi1ll1liililII1I[il1I1ill1ll1I1I1lIi] = Iiil11ll1lI1l1ilill(lIliiilIlilil1II1I1ii, 1, 4) l1lIi1ll1liililII1I[il1I1ill1ll1I1I1lIi + 1] = Iiil11ll1lI1l1ilill(lIliiilIlilil1II1I1ii, 5, 8) end local function iilil1ll1IIliiIilii() local i1lIlilIi1IIiIiiiI1 = { nil, nil, {}, nil, {}, {}, {} } lIllii1IiiIIiilIilliI() local IIIIii1II1llI11lIli = l1III1IlliI1liliili() for li1lil1IlIli1lIIlil = iiIIII1II1ilI1iii1I, IIIIii1II1llI11lIli do i1lIlilIi1IIiIiiiI1[7][li1lil1IlIli1lIIlil - iiIIII1II1ilI1iii1I] = iilil1ll1IIliiIilii() end l1III1IlliI1liliili() local IIIIii1II1llI11lIli = l1III1IlliI1liliili() - (#{ 4601, 524, 5854, 4375, 1134, 55, 213, 6026, 4119, 4692, 1543, 2510, 3982, 5367, 1100, 6565, 584, 761, 6457, 3568, 738, 650, 3546, 3486 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 133665) local lIl1iili1l1II1111i11l = lIllii1IiiIIiilIilliI() for li1lil1IlIli1lIIlil = iiIIII1II1ilI1iii1I, IIIIii1II1llI11lIli do local lIii1lIlIiiiil11iIl local i1ilIiliIIiI1lI1111 = lIllii1IiiIIiilIilliI() if i1ilIiliIIiI1lI1111 == #{ 3694, 1732, 4202, 2243, 5765, 3518, 334, 2274, 1137, 4063, 1646, 3554, 2245, 274, 762, 5861, 4706, 5680, 2112, 603, 1758, 641, 3435, 4691 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 86 then lIii1lIlIiiiil11iIl = i1iliIil11llllillil(lIlIi1li1I1l1illliIiI(lIl1iili1l1II1111i11l), #{2714}) end if i1ilIiliIIiI1lI1111 == #{ 463, 1175, 6093, 4933, 5043, 2487, 5949, 753, 2397, 6617, 4230, 3012, 6577, 6519, 1810, 5353, 4653, 456, 5198, 1389, 2289, 1816 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -4 then lIii1lIlIiiiil11iIl = i1iliIil11llllillil(lIlIi1li1I1l1illliIiI(lIl1iili1l1II1111i11l), #{2714}) end if i1ilIiliIIiI1lI1111 == #{ 4598, 2763, 5839, 2309, 1991, 6236, 2695, 1993, 1569, 1978, 6853, 1758, 1519, 5090, 126, 5601, 2549, 2037, 4863, 6413, 2191, 1968, 2956, 5379 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -97 then lIii1lIlIiiiil11iIl = lIllii1IiiIIiilIilliI() + l1III1IlliI1liliili() + ll1IiIii11Ii11liIiI() end if i1ilIiliIIiI1lI1111 == #{ 3066, 3446, 6823, 6322, 3050, 1113, 5714, 2906, 708, 6359, 5778, 2584, 2874, 1948, 3112, 4978, 1455, 2118, 1545, 2742 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -47 then lIii1lIlIiiiil11iIl = ll1IiIii11Ii11liIiI() end if i1ilIiliIIiI1lI1111 == #{ 3466, 5054, 3226, 1998, 6006, 4697, 1824, 5294, 2903, 6144, 6087, 6224, 4162, 5374, 140, 3930, 796, 1049, 3857, 3673, 430, 1156 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 5 then lIii1lIlIiiiil11iIl = l1III1IlliI1liliili() end if i1ilIiliIIiI1lI1111 == #{ 2974, 4950, 6441, 4947, 3366, 232, 223, 4458, 3004, 6593, 6576, 4291, 4424, 4173, 1231, 5670, 1228, 5645, 346, 3915, 3869, 1510, 3587, 3578 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 71 then lIii1lIlIiiiil11iIl = #{ 1993, 4276, 2967, 6086, 3885, 101, 6071, 3518, 3319, 3902, 1265, 1008, 6663, 4609, 427, 6138, 6645, 4034, 4508, 746, 5306, 4998, 885, 1490 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 88366 == #{ 5747, 3822, 3930, 1579, 3465, 1757, 6051, 1251, 4051, 971, 6035, 2528, 1479, 1245, 1558, 3102, 328, 240, 6583, 618 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 27960 end if i1ilIiliIIiI1lI1111 == #{ 1123, 377, 3644, 5735, 3637, 6610, 6149, 4745, 4330, 934, 2273, 4049, 2525, 2113, 5865, 5732, 1928, 6550, 1023, 1851, 3649, 866 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -50 then lIii1lIlIiiiil11iIl = i1iliIil11llllillil(lIlIi1li1I1l1illliIiI(lIl1iili1l1II1111i11l), #{1298, 551}) end if i1ilIiliIIiI1lI1111 == #{ 1565, 4314, 204, 136, 6237, 3565, 5764, 4251, 335, 3370, 3500, 201, 1029, 909, 4889, 3606, 4898, 589, 949, 2766, 2909, 2594, 1672 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 68 then lIii1lIlIiiiil11iIl = #{ 3419, 4079, 3373, 4087, 5975, 5669, 5651, 1418, 3633, 4784, 3820, 3457, 3573, 1222, 6862, 6644, 2887, 2738, 2098, 4525, 6308, 6552, 2314 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 17749 == #{ 3419, 4079, 3373, 4087, 5975, 5669, 5651, 1418, 3633, 4784, 3820, 3457, 3573, 1222, 6862, 6644, 2887, 2738, 2098, 4525, 6308, 6552, 2314 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 17749 end if i1ilIiliIIiI1lI1111 == #{ 3251, 6537, 241, 3102, 2053, 4954, 4893, 3969, 5266, 4017, 6768, 5257, 1506, 1831, 211, 3087, 1172, 3499, 6178, 6532 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -43 then lIii1lIlIiiiil11iIl = i1iliIil11llllillil(lIlIi1li1I1l1illliIiI(#{ 2954, 984, 4, 6843, 1278, 2315, 5198, 4013, 3013, 4908, 6910, 5758, 5839, 2359, 5234, 3383, 4436, 1404, 3282, 648, 4945 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -8), #{3890, 3501}) end i1lIlilIi1IIiIiiiI1[3][li1lil1IlIli1lIIlil - iiIIII1II1ilI1iii1I] = lIii1lIlIiiiil11iIl end i1lIlilIi1IIiIiiiI1[4] = lIllii1IiiIIiilIilliI() lIllii1IiiIIiilIilliI() i1lIlilIi1IIiIiiiI1[1] = lIllii1IiiIIiilIilliI() local IIIIii1II1llI11lIli = l1III1IlliI1liliili() for li1lil1IlIli1lIIlil = iiIIII1II1ilI1iii1I, IIIIii1II1llI11lIli do i1lIlilIi1IIiIiiiI1[5][li1lil1IlIli1lIIlil] = l1III1IlliI1liliili() end l1III1IlliI1liliili() i1lIlilIi1IIiIiiiI1[2] = lIllii1IiiIIiilIilliI() l1III1IlliI1liliili() local llIli1I1liiiiIlllII = l1III1IlliI1liliili() - (#{ 1812, 3141, 3258, 6200, 4989, 3907, 4368, 2819, 201, 3149, 4110, 6423, 6225, 1613, 3570, 2293, 4106, 3486, 3210, 5671, 6117, 1178, 2573, 5116 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + 133656) local iliillllIlili1IiiI1 = lIllii1IiiIIiilIilliI() for li1lil1IlIli1lIIlil = iiIIII1II1ilI1iii1I, llIli1I1liiiiIlllII do local iiIlil1I1l11ll11lIi = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } local lIliiilIlilil1II1I1ii = iI1i1l1I1iiIiiliill(iliillllIlili1IiiI1) iiIlil1I1l11ll11lIi[1] = Iiil11ll1lI1l1ilill(lIliiilIlilil1II1I1ii, #{4140}, #{ 4185, 2025, 184, 1211, 3801, 1577, 3537, 2312, 2829, 4746, 2345, 4339, 4363, 1629, 5282, 5069, 1007, 928 }) iiIlil1I1l11ll11lIi[10] = Iiil11ll1lI1l1ilill(lIliiilIlilil1II1I1ii, #{ 3264, 5626, 5052, 3871, 3647, 6590, 561, 6750, 182, 2595, 5713, 1384, 3947, 3789, 2109, 1356, 3778, 1170, 4178 }, #{ 6884, 413, 2115, 3853, 428, 5984, 1871, 2902, 2922, 6641, 1811, 1900, 4154, 3981, 2386, 1989, 1069, 5351, 3861, 1542, 6440 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -102) iiIlil1I1l11ll11lIi[2] = Iiil11ll1lI1l1ilill(lIliiilIlilil1II1I1ii, #{925}, #{ 4001, 769, 4515, 5272, 4793, 6769, 5230, 1462, 2348 }) iiIlil1I1l11ll11lIi[3] = Iiil11ll1lI1l1ilill(lIliiilIlilil1II1I1ii, #{ 3970, 3126, 2679, 4003, 4715, 6270, 5008, 4532, 6458, 3597 }, #{ 3133, 1482, 536, 2405, 4007, 5598, 2526, 2768, 283, 6778, 414, 2977, 6717, 4952, 268, 3061, 2728, 5438 }) iiIlil1I1l11ll11lIi[8] = Iiil11ll1lI1l1ilill(lIliiilIlilil1II1I1ii, #{ 5095, 2860, 5403, 2775, 1878, 2146, 2832, 5638, 1874, 5765, 6113, 691, 6656, 3721, 1641, 6439, 4798, 4320, 6150, 4956, 2671 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -101, #{ 2955, 2712, 3094, 4705, 353, 6767, 3371, 5937, 4275, 1141, 497, 3316, 4991, 2398, 2081, 3662, 4824, 5684, 1220, 5439, 2020, 3127, 508 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -98) iiIlil1I1l11ll11lIi[105212] = Iiil11ll1lI1l1ilill(lIliiilIlilil1II1I1ii, #{1579}, #{ 3804, 3940, 3277, 4654, 1611, 3289, 6048, 4709, 6686 }) iiIlil1I1l11ll11lIi[52048] = Iiil11ll1lI1l1ilill(lIliiilIlilil1II1I1ii, #{ 3998, 4379, 127, 4064, 3743, 4740, 1430, 2682, 3652, 2154, 2773, 2361, 1172, 1649, 6416, 2096, 1917, 602, 3014, 6079 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -100, #{ 5982, 6057, 4997, 5058, 1840, 5841, 6506, 2659, 6668, 3008, 785, 6950, 29, 6684, 4942, 5679, 2772, 2219, 2330, 5692, 1780 } + IliiII1Il1I1iIliIIl + -96) i1lIlilIi1IIiIiiiI1[6][li1lil1IlIli1lIIlil] = iiIlil1I1l11ll11lIi end for li1lil1IlIli1lIIlil = iiIIII1II1ilI1iii1I, llIli1I1liiiiIlllII do local iiIlil1I1l11ll11lIi = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[6][li1lil1IlIli1lIIlil] local lIlI11li11IIl1iI1lIIi = l1lIi1ll1liililII1I[iiIlil1I1l11ll11lIi[8]] if lIlI11li11IIl1iI1lIIi == #{ 3010, 6108, 3410, 6302 } then iiIlil1I1l11ll11lIi[7] = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[3][iiIlil1I1l11ll11lIi[1]] end if lIlI11li11IIl1iI1lIIi == #{4879, 6596} and iiIlil1I1l11ll11lIi[3] > 255 then iiIlil1I1l11ll11lIi[5] = true iiIlil1I1l11ll11lIi[9] = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[3][iiIlil1I1l11ll11lIi[3] - 256] end if lIlI11li11IIl1iI1lIIi == #{6221} and iiIlil1I1l11ll11lIi[2] > 255 then iiIlil1I1l11ll11lIi[6] = true iiIlil1I1l11ll11lIi[4] = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[3][iiIlil1I1l11ll11lIi[2] - 256] end if lIlI11li11IIl1iI1lIIi == #{ 5884, 678, 5237 } then if iiIlil1I1l11ll11lIi[2] > 255 then iiIlil1I1l11ll11lIi[6] = true iiIlil1I1l11ll11lIi[4] = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[3][iiIlil1I1l11ll11lIi[2] - 256] end if iiIlil1I1l11ll11lIi[3] > 255 then iiIlil1I1l11ll11lIi[5] = true iiIlil1I1l11ll11lIi[9] = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[3][iiIlil1I1l11ll11lIi[3] - 256] end end end lIllii1IiiIIiilIilliI() return i1lIlilIi1IIiIiiiI1 end local function IIililill1III1illi1(i1lIlilIi1IIiIiiiI1, l1I1illi1llll1IlIli, i11Il1lIll1lii1l1iI) local iili1llIlIll1liIl1l, i1ilIiiiI1iIi1iIi1l = 5, 3 local illlli1li11li111ll1 = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[6] local I1l1l1I1IiIIIilII1i = 1 local lIlll11ll1lllIli11iii = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[7] local Iil1IillIIl111I1Ili = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[2] local ii1liIii11l1Ilii1I1 = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[4] local II1l1illlIil11i1Il1 = 8 local IIi1iil1l11Ii1ilIlI = i1lIlilIi1IIiIiiiI1[5] local lIlI1I11iiliIi11Il1iI = 2 local function lI1iI1lIllII1I1liII(...) local iIIiI1IiIlIllIlllI1 = 0 local ll1i1IIliIl1ilill1I = { l1ii1Iiill11Ili1li1({}, 1, ii1liIii11l1Ilii1I1) } local lIlIllIii1ililIiII1ll = 1 local Iiil1II11llliIili11 = {} local lIlIiiillliliIiII11I1 = {} local l1I1illi1llll1IlIli = lllIi1i1Iil1liIii1i() local lI1lil111li1Il1illi = { ... } local lIlIilIIii1i1IIl111I1 = #lI1lil111li1Il1illi - 1 for li1lil1IlIli1lIIlil = 0, lIlIilIIii1i1IIl111I1 do if li1lil1IlIli1lIIlil < Iil1IillIIl111I1Ili then ll1i1IIliIl1ilill1I[li1lil1IlIli1lIIlil] = lI1lil111li1Il1illi[li1lil1IlIli1lIIlil + 1] end end local function i1Iili1lI11liIi11li(...) local l1IiIliIlIi1ilillii = IiIIi1i1IliiII1illI("#", ...) local lIlII1iilI11Iiil1Il1i = { ... } return l1IiIliIlIi1ilillii, lIlII1iilI11Iiil1Il1i end local function lIillll1ii1Il11lI1l() while true do local iliIIi1iIilI1l11iI1 = illlli1li11li111ll1[lIlIllIii1ililIiII1ll] local lIli1I1I11l11IiIIiiii = iliIIi1iIilI1l11iI1[8] lIlIllIii1ililIiII1ll = lIlIllIii1ililIiII1ll + 1 if lIli1I1I11l11IiIIiiii < 7 then if lIli1I1I11l11IiIIiiii >= 3 then if lIli1I1I11l11IiIIiiii >= 5 then if lIli1I1I11l11IiIIiiii ~= 6 then if iliIIi1iIilI1l11iI1[3] == 8 then lIlIllIii1ililIiII1ll = lIlIllIii1ililIiII1ll - 1 illlli1li11li111ll1[lIlIllIii1ililIiII1ll] = { [8] = 3, [10] = (iliIIi1iIilI1l11iI1[10] - 3) % 256, [2] = (iliIIi1iIilI1l11iI1[2] - 3) % 256 } else ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]] = ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[2]] end else ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]] = iliIIi1iIilI1l11iI1[2] ~= 0 if iliIIi1iIilI1l11iI1[3] ~= 0 then lIlIllIii1ililIiII1ll = lIlIllIii1ililIiII1ll + 1 end end elseif lIli1I1I11l11IiIIiiii ~= 4 then ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]] = i11Il1lIll1lii1l1iI[iliIIi1iIilI1l11iI1[2]] elseif iliIIi1iIilI1l11iI1[3] == 210 then lIlIllIii1ililIiII1ll = lIlIllIii1ililIiII1ll - 1 illlli1li11li111ll1[lIlIllIii1ililIiII1ll] = { [8] = 9, [10] = (iliIIi1iIilI1l11iI1[10] - 36) % 256, [2] = (iliIIi1iIilI1l11iI1[2] - 36) % 256 } else ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]] = not ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[2]] end elseif lIli1I1I11l11IiIIiiii >= 1 then if lIli1I1I11l11IiIIiiii ~= 2 then l1I1illi1llll1IlIli[iliIIi1iIilI1l11iI1[7]] = ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]] else local l1IiIliIlIi1ilillii if iliIIi1iIilI1l11iI1[5] then l1IiIliIlIi1ilillii = iliIIi1iIilI1l11iI1[9] else l1IiIliIlIi1ilillii = ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[3]] end ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]] = ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[2]][l1IiIliIlIi1ilillii] end else local ll11II1I11i1lII1Ili = lIlll11ll1lllIli11iii[iliIIi1iIilI1l11iI1[1]] local I1I1llllill1iIl1ili = {} if ll11II1I11i1lII1Ili[I1l1l1I1IiIIIilII1i] > 0 then do local lIlllI11I1i1i1IiilIil = {} I1I1llllill1iIl1ili = ll1illiIl111i1I1I1l({}, { __index = function(lIlII1iilI11Iiil1Il1i, l1II1iIi1Iil1i1lI1I) local IIi11I1iliIiill11i1 = lIlllI11I1i1i1IiilIil[l1II1iIi1Iil1i1lI1I] return IIi11I1iliIiill11i1[1][IIi11I1iliIiill11i1[2]] end, __newindex = function(lIlII1iilI11Iiil1Il1i, l1II1iIi1Iil1i1lI1I, lIliIiIllIlII1lilI111) local IIi11I1iliIiill11i1 = lIlllI11I1i1i1IiilIil[l1II1iIi1Iil1i1lI1I] IIi11I1iliIiill11i1[1][IIi11I1iliIiill11i1[2]] = lIliIiIllIlII1lilI111 end }) for li1lil1IlIli1lIIlil = 1, ll11II1I11i1lII1Ili[I1l1l1I1IiIIIilII1i] do local Ill1liililIii1il1i1 = illlli1li11li111ll1[lIlIllIii1ililIiII1ll] if Ill1liililIii1il1i1[II1l1illlIil11i1Il1] == iili1llIlIll1liIl1l then lIlllI11I1i1i1IiilIil[li1lil1IlIli1lIIlil - 1] = { ll1i1IIliIl1ilill1I, Ill1liililIii1il1i1[lIlI1I11iiliIi11Il1iI] } elseif Ill1liililIii1il1i1[II1l1illlIil11i1Il1] == i1ilIiiiI1iIi1iIi1l then lIlllI11I1i1i1IiilIil[li1lil1IlIli1lIIlil - 1] = { i11Il1lIll1lii1l1iI, Ill1liililIii1il1i1[lIlI1I11iiliIi11Il1iI] } end lIlIllIii1ililIiII1ll = lIlIllIii1ililIiII1ll + 1 end if not Iiil1II11llliIili11[ll1i1IIliIl1ilill1I] then Iiil1II11llliIili11[ll1i1IIliIl1ilill1I] = {lIlllI11I1i1i1IiilIil} else lIll1ll1l1ii1II1IIi1I(Iiil1II11llliIili11[ll1i1IIliIl1ilill1I], lIlllI11I1i1i1IiilIil) end end end local i1llIIIIlIili1IIil1 = IIililill1III1illi1(ll11II1I11i1lII1Ili, l1I1illi1llll1IlIli, I1I1llllill1iIl1ili) ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]] = i1llIIIIlIili1IIil1 end elseif lIli1I1I11l11IiIIiiii >= 11 then if lIli1I1I11l11IiIIiiii < 13 then if lIli1I1I11l11IiIIiiii == 12 then ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]] = iliIIi1iIilI1l11iI1[7] else local Ii1illiiI11I111lI1I, l1IiIliIlIi1ilillii if iliIIi1iIilI1l11iI1[6] then Ii1illiiI11I111lI1I = iliIIi1iIilI1l11iI1[4] else Ii1illiiI11I111lI1I = ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[2]] end if iliIIi1iIilI1l11iI1[5] then l1IiIliIlIi1ilillii = iliIIi1iIilI1l11iI1[9] else l1IiIliIlIi1ilillii = ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[3]] end ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]][Ii1illiiI11I111lI1I] = l1IiIliIlIi1ilillii end elseif lIli1I1I11l11IiIIiiii == 14 then local iil11II11l111iilIll = iliIIi1iIilI1l11iI1[10] local lI1lil111li1Il1illi = iliIIi1iIilI1l11iI1[2] local ll1iil111il111lIIlI = iliIIi1iIilI1l11iI1[3] local IIiil1IIllliI11I1II, lIl1IlI1il111lIillIII, lIillll1ii1Il11lI1l if lI1lil111li1Il1illi ~= 1 then if lI1lil111li1Il1illi ~= 0 then lIl1IlI1il111lIillIII = iil11II11l111iilIll + lI1lil111li1Il1illi - 1 else lIl1IlI1il111lIillIII = iIIiI1IiIlIllIlllI1 end lIl1IlI1il111lIillIII, IIiil1IIllliI11I1II = i1Iili1lI11liIi11li(ll1i1IIliIl1ilill1I[iil11II11l111iilIll](l1ii1Iiill11Ili1li1(ll1i1IIliIl1ilill1I, iil11II11l111iilIll + 1, lIl1IlI1il111lIillIII))) else lIl1IlI1il111lIillIII, IIiil1IIllliI11I1II = i1Iili1lI11liIi11li(ll1i1IIliIl1ilill1I[iil11II11l111iilIll]()) end if ll1iil111il111lIIlI ~= 1 then if ll1iil111il111lIIlI ~= 0 then lIl1IlI1il111lIillIII = iil11II11l111iilIll + ll1iil111il111lIIlI - 2 iIIiI1IiIlIllIlllI1 = lIl1IlI1il111lIillIII + 1 else lIl1IlI1il111lIillIII = lIl1IlI1il111lIillIII + iil11II11l111iilIll - 1 iIIiI1IiIlIllIlllI1 = lIl1IlI1il111lIillIII end lIillll1ii1Il11lI1l = 0 for li1lil1IlIli1lIIlil = iil11II11l111iilIll, lIl1IlI1il111lIillIII do lIillll1ii1Il11lI1l = lIillll1ii1Il11lI1l + 1 ll1i1IIliIl1ilill1I[li1lil1IlIli1lIIlil] = IIiil1IIllliI11I1II[lIillll1ii1Il11lI1l] end else iIIiI1IiIlIllIlllI1 = iil11II11l111iilIll - 1 end for li1lil1IlIli1lIIlil = iIIiI1IiIlIllIlllI1 + 1, ii1liIii11l1Ilii1I1 do ll1i1IIliIl1ilill1I[li1lil1IlIli1lIIlil] = nil end else local Il1IllIiil1l1iIIlIi = ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[2]] local l1IiIliIlIi1ilillii if iliIIi1iIilI1l11iI1[5] then l1IiIliIlIi1ilillii = iliIIi1iIilI1l11iI1[9] else l1IiIliIlIi1ilillii = ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[3]] end ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10] + 1] = Il1IllIiil1l1iIIlIi ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]] = Il1IllIiil1l1iIIlIi[l1IiIliIlIi1ilillii] end elseif lIli1I1I11l11IiIIiiii >= 9 then if lIli1I1I11l11IiIIiiii ~= 10 then Iiil1II11llliIili11[ll1i1IIliIl1ilill1I] = nil local iil11II11l111iilIll = iliIIi1iIilI1l11iI1[10] local i11iIli11iIIIliI1i1 = iliIIi1iIilI1l11iI1[2] if i11iIli11iIIIliI1i1 == 1 then return true end local lIl1IlI1il111lIillIII = iil11II11l111iilIll + i11iIli11iIIIliI1i1 - 2 if i11iIli11iIIIliI1i1 == 0 then lIl1IlI1il111lIillIII = iIIiI1IiIlIllIlllI1 end return true, iil11II11l111iilIll, lIl1IlI1il111lIillIII else lIlIllIii1ililIiII1ll = lIlIllIii1ililIiII1ll + (iliIIi1iIilI1l11iI1[1] - III1i1i1l1Ii1ilIllI) end elseif lIli1I1I11l11IiIIiiii == 8 then ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[10]] = l1I1illi1llll1IlIli[iliIIi1iIilI1l11iI1[7]] else local Ii1illiiI11I111lI1I, l1IiIliIlIi1ilillii if iliIIi1iIilI1l11iI1[6] then Ii1illiiI11I111lI1I = iliIIi1iIilI1l11iI1[4] else Ii1illiiI11I111lI1I = ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[2]] end if iliIIi1iIilI1l11iI1[5] then l1IiIliIlIi1ilillii = iliIIi1iIilI1l11iI1[9] else l1IiIliIlIi1ilillii = ll1i1IIliIl1ilill1I[iliIIi1iIilI1l11iI1[3]] end if Ii1illiiI11I111lI1I == l1IiIliIlIi1ilillii ~= (iliIIi1iIilI1l11iI1[10] ~= 0) then lIlIllIii1ililIiII1ll = lIlIllIii1ililIiII1ll + 1 end end end end local lllil1i1iIi1iI1iII1, IiI1IlI1IllIi11II11, lliII11iI11111li1i1, iII11lI1lIlIiiiIllI = il1liIiIlIIIII1illI(lIillll1ii1Il11lI1l) if lllil1i1iIi1iI1iII1 then if lliII11iI11111li1i1 then return l1ii1Iiill11Ili1li1(ll1i1IIliIl1ilill1I, lliII11iI11111li1i1, iII11lI1lIlIiiiIllI) end else lIlIIiI1IIl1IlIiiiI1I("Luraph Script:" .. (IIi1iil1l11Ii1ilIlI[lIlIllIii1ililIiII1ll - 1] or "") .. ": " .. lI11IiIIlIl1iIIIlII(IiI1IlI1IllIi11II11), 0) end end lIli1Iiil11IliI1iiIIi(lI1iI1lIllII1I1liII, l1I1illi1llll1IlIli) return lI1iI1lIllII1I1liII end local llliiIlI11iI1I1IIll = iilil1ll1IIliiIilii() return IIililill1III1illi1(llliiIlI11iI1I1IIll, l1I1illi1llll1IlIli)() end ll11i1IillIliIlliII("LPH!5179084002003004302400ED013H00D6033H002C4H004331214CA60A02003D4F083H00513DADC3A770B202CA021701033H00603H00603H00613H00A656FB16006C883D329E0A0200797A69756D0A090826D65762E351A1013H00474H00A0A8A679B70A0200394F053H00797B0677904F083H00B8739A90AD3A201E4F0C3H007057410AED3BDA89496A03934F0A3H00440CAA3C926AFD2D99354F093H00FA9DED6EB7BFDB2H564F083H004D0292691D15470F4F053H00C54D9D33AC4F103H002467D750A1851150B875B3D22C9AC6D44F033H00944D244F053H002D78BE8F4D4F0B3H004C542BCBABBC4ACD6D6BE7CA4F063H001DF4A42C6AD34F093H0007F6F03EB7B6DD11984F0A3H00F25F79DCA67D0CBB4FE24F043H00C8E137B44F0B3H00E4BA128DE5D96A96EE94F54F0B3H007574CC0114268BBD9F83F44F113H00AEA179BA6B0BC7FA8233ABA0368D01F96A023300483H00653H00653H00653H00653H00653H00653H00653H00653H00653H00653H00653H00663H00663H00663H00663H00663H00663H00673H00673H00673H00673H00673H00673H00683H00683H00683H00683H00683H00683H00693H00693H00693H00693H00693H00693H00693H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006C3H006C3H006C3H006C3H006C3H006C3H006D3H006D3H006D3H006D3H006D3H006D3H006E3H006E3H006E3H006E3H006E3H006E3H006F3H006F3H006F3H006F3H006F3H006F3H00723H007CD0A53B00A679AD52E30A02002F3H7454832H818B3A3E3832595F5B51A0A8A2A8CFC5CDC7A0A6A286E4EBE3ED4D5C4A449B999B878A9290BA3HF1D1782H7A70E7E3E5EFFEF8FCF67D6F7F752E3326083HB393EA2HE8E2898D8B8150565258FFE7FDF75C41547A3H1535FC2HFEF4CBCFC9C34244404A213B2329223F2A043H1737AE2HACA6ADA9AFA5D4D2D6DCE3FFE1EB908D98B69BB9BB913H00202F2H2D270602040E4543474DACA4AEA4FBF1F9F3F4F2F6D2505F5759D9C6DED04745475B495E5C763HDDFD842H868C1317111B4A4C4842E9FBEBE1BAA7B29C3H5F7FB62HB4BE7571777D5C5A5E542B0B2923A8B5A08E3H81A1882H8A807773757F0E080C060D2F0F053E2336183H4363FA2HF8F2191D1B11606662688FAB8D876C71644A800134B5D69B5A833AB90A0200294F053H00D98B96D7904F0B3H00689493E5374AC0DB89688B4F0B3H00498E12C4363D31906837FA4F083H00A24EA41EAEC9A9B34F083H009AB627DDB814277B4F053H0092FAA182BA509A5H99B93F4F093H0029F529F931594DA5844F043H003411E78A4F0B3H00B019D1FDD5E312C75DE0C24F073H0051748E0008CEBF4F083H00AE59F04613406A704F0C3H00A68D7B3C03B1C057FF00E9E54F0A3H005AD66012E45067BB373F4F113H0080E3FB841D69256C9CB1E9CE806F23CF044F063H001B38361E145F4F083H0075BE3615658BDD014F063H002D10E419AC2E508H004F093H00E7668ABBA212E8BB714F093H0022CD3F88374D25387405C600243H00643H00643H00643H00643H00643H00643H00723H00643H00733H00733H00733H00743H00743H00743H00743H00753H00753H00753H00753H00753H00753H00763H00763H00763H00763H00763H00763H00763H00773H00773H00773H00773H00773H00773H00773H00783H00DAFF2C3700A63B2247BF0A0200893H0C2CB52HB781F4F6FEC60C0B0F3740464248C9C1CBFD2HEAE2EAE0E1E3DBF12HF4D45B5D596D2H5C5E66302H371728382A20787175415056526A2H0B0F2BDDCADAD4041D030DC7DCC0CE5E4359571A13103C09191D39BBAABCB222333B13D6C4C8F4BCADBD8D3H2A16888487AB2HF8FCD8C0D7C7C9233A242A5A415D53ADB0AAA4547D535D859596BA8A0B3EBF712B4H002A33397CAC0A0200054F073H0055B52CC2D0BE764F053H008ABA1DFA7B4F083H00C1A0B7131C41ADF54F0C3H00C954CC398CA07782B0390E304F0A3H0075370737AB09505E986E4F113H00B7F694FD9A7CEAAD9B7486D7B7AA6C1E334F0B3H008EB38FEF9BC17CFD838A7C4F073H00539878D1B8286402FE000B3H007B3H007B3H007C3H007C3H007C3H007C3H007C3H007C3H007C3H007C3H007D3H00AD981C450027096E17A60A0200F93HE0F83HD9DDEB2HEACA5357515B5452565C2D252F251E141C16676B656F48464A7C2H030139F77643C23FDB08E423F30A0200014F093H003012E8C2A8665C3EED4F043H00B3B06C434F0A3H005FD9D6926E530FCBC28B4F063H000D7E11EFD4814F0B3H000F6E00E8CFA4644813FDD34F0A3H00E8475B11E0F38B7725074F053H00968F8D7A274F0B3H006DDEAF87772340D1AC9C774F073H004621FDB597733C4F053H0073F9A8997A4F083H004A36CFB99366391E4F053H00A280994A204F113H0079E6AE994E3709C9A492431112C4BC8C1A4F073H00543CC5B96F59655021CD58342H9DED3F50A3EA573A1F1EEE3F50F27A30292H3EEE3F4F103H0081EEB870493DF1FDB07E4A0AECC8BE6A508H004F093H00310CE8C1B47C5A31E74F063H00B48A4E5C0DB950CF0CCE1F547BE63F50C7405A40C195DC3F4F053H00B6B2654D07505H00206B40505H004060404F0B3H008DEB86625C07FBDB877C5EC64F073H0066D0DF937B4B0D4F0A3H0093FA9B75580DF4A287734F063H004120F6A0887450259012BBB6B7E73F505DC2A1B72H78E83F50C8EBC1A42HF8E83F506H003B404F073H00433DF1A58B7532501366DAFE2H95E53F50E413B2F32H36E63F50E9B81AD99596E63F50DFA8EFDE4CAABD3F506H0022404F0A3H0070C8B2906E3339F4A49F5051C73F40B211C93F5010EEE7770E43D73F505H00805F40506H0037404F053H001E0F1BF1BE4F053H00F5652503CC4F083H00CCB4433F0CCCA1974F053H00241B1FDDA44F0B3H00FB6D3810CBFDBB443A10CE4F0B3H00D4AB4F2DF4E8B96D4325B14F093H00AD8C66562DD7C6A060506H002C404F093H003008F2DEAC4C5B31E45057DC4D2AF9DCE43F506H005F404F103H00B38D7D5B2FAAFE89675A4ECADB8B635F4F0A3H0063C0D8896A7503D7CE8F506H00F03F4F173H00117E06F1D68F61511CFADBBE672105E5B18D652703FBBA50A7640E4029A5B43F505H004063404F1B3H00EE5F014FD1AC9C776937F0AE9C7A680FBE8D957129108086994C3F4F053H0077E7B5915750C2E63020FA0CED3F506H0034404F023H004E214F063H00A4BF95523509505H00407F404F073H00A6B09F533B0BCD4F093H00D3B7472029CBB9754E4F073H0056CFD9BA60482A4F083H0083FEB565563FF7C34F0C3H00DB4A5E3FE6DE8D645227ECC64F063H00DF5C540CFED3506H0014404F123H00E1415817FEDDA17B4D10E02HD453570FF2D74F083H00E7715206FDDB8A60128B0039012H00023H00023H00023H00023H00033H00033H00033H00033H00043H00043H00043H00043H00053H00053H00053H00053H00063H00063H00063H00063H00073H00073H00073H00073H00083H00083H00083H00083H00093H00093H00093H00093H000A3H000A3H000A3H000A3H000B3H000B3H000B3H000B3H000C3H000C3H000C3H000C3H000D3H000D3H000D3H000D3H000E3H000E3H000E3H000E3H00123H00133H00133H00133H00153H00163H00173H00173H00173H00173H00173H00173H00173H00183H00193H00193H00193H00193H00193H00193H00193H00193H001A3H001A3H001A3H001A3H001A3H001A3H001A3H001A3H001B3H001C3H001D3H001F3H00203H00213H00213H00213H00213H00213H00213H00213H00223H00233H00233H00233H00233H00233H00233H00233H00233H00253H00263H00273H00273H00273H00273H00273H00273H00273H00283H00293H00293H00293H00293H00293H00293H00293H00293H002A3H002A3H002A3H002A3H002A3H002A3H002A3H002A3H002C3H002D3H002E3H002E3H002E3H002E3H002E3H002E3H002E3H002F3H00303H00303H00303H00303H00303H00303H00303H00303H00313H00313H00313H00313H00313H00313H00313H00313H00323H00323H00323H00323H00333H00343H00343H00343H00343H00343H00343H00343H00353H00373H00383H00393H00393H00393H00393H00393H00393H00393H003A3H003B3H003B3H003B3H003B3H003B3H003B3H003B3H003B3H003C3H003C3H003C3H003C3H003C3H003C3H003C3H003C3H003D3H003D3H003D3H003D3H003E3H003F3H003F3H003F3H003F3H003F3H003F3H003F3H00403H00423H00433H00443H00443H00443H00443H00443H00443H00443H00453H00463H00463H00463H00463H00463H00463H00463H00463H00473H00473H00473H00473H00473H00473H00473H00473H00483H00483H00483H00483H00493H004A3H004A3H004A3H004A3H004A3H004A3H004A3H004B3H004D3H004E3H004F3H004F3H004F3H004F3H004F3H004F3H004F3H00503H00513H00513H00513H00513H00513H00513H00513H00513H00523H00523H00523H00523H00523H00523H00523H00523H00533H00533H00533H00533H00543H00553H00553H00553H00553H00553H00553H00553H00563H00583H00583H00593H00593H005A3H005A3H005A3H005A3H005B3H005C3H005C3H005C3H005C3H005D3H005F3H005F3H00613H00613H005F3H00633H00633H00783H00633H007A3H007A3H007D3H007A3H007D3H00D3B2D74A007322C118D40B0200193HFBDBDC2HDED4979591A56462665E2H8F8BAF51525658EAE9E1D9982H9EA22HA3AB832H464E4CBEBDB18D4C4A46762H373B17BBBAB6B01211012180868EBA2H4B5B6BA8AEBEA4E1E5F1D53432260E2HDFCBFF252236283D392109686E7E522HF3EBD312160E1C080D113D1C1A06262H879BA78F8A96806461415150564E6A2H9B2HBB747E5E74303511050402263E2H2F0B0FF9F2D6F88C89A1B9383E1E022H436B63EEE6CEEC595D716DECEAC6D62HD7FBF7535A7650B5B12H8120260E1A2HEBDBCB404E7E448185B1B5D4D2E6EE79707D53C9C0F4E0D4CDEFD102110A26958495BFBCB5B098A0AD998DB3BC88B629271F1727281418110141312HF6C6CA37203F170D391A30C1D5E1F5ABA490AEDACFF7FF8290ACA03F296919C8DA9EEAE6E7D7DB979F80A8E9FDC9DD838CB88665774F47E0F8C4C843511161DBC286F28E8FBFB3FBF7E8C03F1223096A41705A02281933665D6A4C717A7155A7AA9E8A3E31053B4B546C646D4D717D7F5E1E6E2HC3F3FFC4D3C0E4B084AB8D8692A6B2D6D9EDD3AEBC848C6D754945544606764D6F2B5F35340408DED2C1E57C3D74568B808FAF29241004909FAB950A2E161E32172B27BE98D8A82HF5C5C96E796E4E3A0E2507988CB8ACC8C7F3CD04162E26ADBF838F270040300B195D294F4E7E72C0C8DFFFE0F4C0D4E0EFDBE5ECFEC6CE7F675B577A682858694105713736060A6C6077575A0F4E701D160539EBE6D2C6020D3907CFD0E8E0496955593B1A5A2A2H27171BC8DFD4E82C182F11DACEFAEEBAB581BF123800088391ADA129024232D9CB8FFB29281814767E7549A2B68296525D6957B2A0989095B98589F8EAAADA5E7337439190A0AC9A969DA1B19EAABE0A5B310F05683E00CFFAF1CDE3B7C0FE161B2F3BF1FECAF4A7B58D859486BAB6BDAFEF9F2H7444483A1219258ED1A896C5AED5EF6C677048D0DDE9FD636C586648576F67F8D8E4E8103171012HA6969A67707F47DDE9DAE0110531255B54605ED5FFC7CF52407C706E591969988ACEBA1617272B272F2018392D190D333C0836B5A79F9790A894989381C1B15F723642BEBF8F838B8788B07A5561752B7A102E422F79473E0B043C98DABF85575A6E7A6E61556B16043C346F7D414D1C0E4E3E2HF3C3CF4B636C54E5BAC7FD4437646E03082F27616C584CA8A793ADCDF6CEC6A49FA3AFDBE0A0D02HFDCDC126310E068FC4959FC0D4E0F4C0CFFBC5E3DEE6EE55477B775A480878332165111716262A48407F77283C081CF8F7C3FDD4C6FEF6D1EFD3DFA2B0F0806B490D79FFFECEC21418272F8BA4908410412B15A3CE98A6B98CB3BB29673E347C714551EFE0D4EAB9AB939B1E0C303C574505752H92A2AE0C241B13B4EBA6AC9F18B3B5C2C9E2E65E5367737976427C566D555D457E424EDCE7A7D72HECDCD0CDDAE9ED8EC5989EEFFBCFDBD1DEEA2HD495ADA574665A569D8FCFBF42501460ECEDDDD18981B2B6B7A397834946724CAFBD858D0C4E727E253777079AB8FC88141525299599AAAE644B7F6BA1F09AA4E885D3ED182D1E1AEE58F5F32D201400343B0F31786A525AE1F3CFC3061454242H0939352D053632B3ECADABCD88BCB8256155652H52664ADD9BAF9F2H7C485C3837033D41063E362D2B1B17F661C6DC8089B1A934A800324DD7794BECF9D0C816C46B71E474D4E6D94BEDE32H5818583HB1A521202H1AEF71D1E342D076788485C585D5D42HEE7AE54577CE5CFAF4DBD999D909082H32B63702830B933C0B31A50A020045505H00E4944000E65H00BD41C8330025A0B06EA20A0200E92HB4B69C7C3H7D4HDE3H17133H6848102H11293H5276FD", lllIi1i1Iil1liIii1i()) 
%d bloggers like this: