Roblox Dust: Wasteland Survival ESP and Teleport into Base Scripts

Roblox Dust: Wasteland Survival ESP and Teleport into Base Scripts

Script by Foldy

-- This file was generated using Luraph Obfuscator v12.5 by memcorrupt.

local lIllil1liIilIllii1ili = assert local lIlI1ilI1ii1iI1l11l1l = select local i1ii1i1i11lIIllIIIi = tonumber local I1lill1lIII1l1Iiiil = unpack local lIliIlIIi1I111i1l1iil = pcall local lIl1ii1l11IIiIIliIi11 = setfenv local lIll1iiIilll11iIl11Ii = setmetatable local I1lI1iii11lil1i111I = type local lIlii1Ii1ll1iIIlilli1 = getfenv local IiI1II11i111llIIi11 = tostring local I1illIIIlIilllIilll = error local lIlIl1I1li1Iii1lIllIi = string.sub local iiilil1lI1Ill1IIiIl = string.byte local III1ill1I1i1I1l1i1I = string.char local lIl1I1l1lIllI1lli1Ili = string.rep local iIl1iiiI1Ii1I1I1i1I = string.gsub local iiiIlilI111Ili11iII = string.match local l1ll1lliiI1lI1iI1il = table.insert local IllIIlII1IllIi1Ill1 = iiilil1lI1Ill1IIiIl("|", 1) local llIllIil1iIiiIIi1ii, lIl11Ill1lll1I1IiIllI = #{6939}, #{ 5745, 6785, 3034, 180, 5804, 673, 3443, 30, 622, 1094, 6645, 5207, 5704, 4181, 597, 3434, 3194, 2543, 40, 5929 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 130927 local lIl1111IlIIl1i1Ii1lli = {} local Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 = 1 local iIiilIiIii1liii1Ii1, liIl11I1IiIliIIliil local function lIl1lIilIIill1IIlIl1l(lIlIi1IiilIIliIliIi11, ii1IIll111il1iiIlII) local IIi1ilIlilil1ill11l lIlIi1IiilIIliIliIi11 = iIl1iiiI1Ii1I1I1i1I(lIlIl1I1li1Iii1lIllIi(lIlIi1IiilIIliIliIi11, 5), "..", function(IliiIlIII1lI1lIi1il) if iiilil1lI1Ill1IIiIl(IliiIlIII1lI1lIi1il, 2) == 72 then IIi1ilIlilil1ill11l = i1ii1i1i11lIIllIIIi(lIlIl1I1li1Iii1lIllIi(IliiIlIII1lI1lIi1il, 1, 1)) return "" else local lIlliili11iII1II1i11i = III1ill1I1i1I1l1i1I(i1ii1i1i11lIIllIIIi(IliiIlIII1lI1lIi1il, 16)) if IIi1ilIlilil1ill11l then local illIlIll1i1iII1llIl = lIl1I1l1lIllI1lli1Ili(lIlliili11iII1II1i11i, IIi1ilIlilil1ill11l) IIi1ilIlilil1ill11l = nil return illIlIll1i1iII1llIl else return lIlliili11iII1II1i11i end end end) local function ili1ilIlllIl1li11il() local iIilIIl1lli1llllli1 = iiilil1lI1Ill1IIiIl(lIlIi1IiilIIliIliIi11, Il1lIl1I1iI1IlIiIi1, Il1lIl1I1iI1IlIiIi1) Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 = Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 + 1 return iIilIIl1lli1llllli1 end local function I1liI111lilI1IliIi1() local iIilIIl1lli1llllli1, lIlliili11iII1II1i11i, illIlIll1i1iII1llIl, ii1IliiilI1IlIliII1 = iiilil1lI1Ill1IIiIl(lIlIi1IiilIIliIliIi11, Il1lIl1I1iI1IlIiIi1, Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 + 3) Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 = Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 + 4 return ii1IliiilI1IlIliII1 * 16777216 + illIlIll1i1iII1llIl * 65536 + lIlliili11iII1II1i11i * 256 + iIilIIl1lli1llllli1 end local function Ili1iiIi1iilII1I1II(Il1IIil11iiIliili1l, l1l1II1i1lIIiil1I1I, lI1i1IiiI1iiIlIIlil) if lI1i1IiiI1iiIlIIlil then local iIIllIllI11li1Il11i, I1iiil1I1li111il1Ii = 0, 0 for lllIiliIiIiili1l1I1 = l1l1II1i1lIIiil1I1I, lI1i1IiiI1iiIlIIlil do iIIllIllI11li1Il11i = iIIllIllI11li1Il11i + 2 ^ I1iiil1I1li111il1Ii * Ili1iiIi1iilII1I1II(Il1IIil11iiIliili1l, lllIiliIiIiili1l1I1) I1iiil1I1li111il1Ii = I1iiil1I1li111il1Ii + 1 end return iIIllIllI11li1Il11i else local I11lilI11ililI1I11I = 2 ^ (l1l1II1i1lIIiil1I1I - 1) return I11lilI11ililI1I11I <= Il1IIil11iiIliili1l % (I11lilI11ililI1I11I + I11lilI11ililI1I11I) and 1 or 0 end end local function Iilll1lil1lIliiI1lI() local iIilIIl1lli1llllli1, lIlliili11iII1II1i11i = I1liI111lilI1IliIi1(), I1liI111lilI1IliIi1() if iIilIIl1lli1llllli1 == 0 and lIlliili11iII1II1i11i == 0 then return 0 end return (-2 * Ili1iiIi1iilII1I1II(lIlliili11iII1II1i11i, 32) + 1) * 2 ^ (Ili1iiIi1iilII1I1II(lIlliili11iII1II1i11i, 21, 31) - 1023) * ((Ili1iiIi1iilII1I1II(lIlliili11iII1II1i11i, 1, 20) * 4294967296 + iIilIIl1lli1llllli1) / 4503599627370496 + 1) end local lIlii1Ill1lIIiilIIIiI = bit or bit32 local l1IililliiiiIi111ii = lIlii1Ill1lIIiilIIIiI and lIlii1Ill1lIIiilIIIiI.bxor or function(iIilIIl1lli1llllli1, lIlliili11iII1II1i11i) local lIl1IIi1iI11iIi11iI1i = 1 local illIlIll1i1iII1llIl = 0 while iIilIIl1lli1llllli1 > 0 and lIlliili11iII1II1i11i > 0 do local IIii111I11i1l1iIlil = iIilIIl1lli1llllli1 % 2 local il1l1llIIi11lI1I1lI = lIlliili11iII1II1i11i % 2 if IIii111I11i1l1iIlil ~= il1l1llIIi11lI1I1lI then illIlIll1i1iII1llIl = illIlIll1i1iII1llIl + lIl1IIi1iI11iIi11iI1i end iIilIIl1lli1llllli1 = (iIilIIl1lli1llllli1 - IIii111I11i1l1iIlil) / 2 lIlliili11iII1II1i11i = (lIlliili11iII1II1i11i - il1l1llIIi11lI1I1lI) / 2 lIl1IIi1iI11iIi11iI1i = lIl1IIi1iI11iIi11iI1i * 2 end if iIilIIl1lli1llllli1 < lIlliili11iII1II1i11i then iIilIIl1lli1llllli1 = lIlliili11iII1II1i11i end while iIilIIl1lli1llllli1 > 0 do local IIii111I11i1l1iIlil = iIilIIl1lli1llllli1 % 2 if IIii111I11i1l1iIlil > 0 then illIlIll1i1iII1llIl = illIlIll1i1iII1llIl + lIl1IIi1iI11iIi11iI1i end iIilIIl1lli1llllli1 = (iIilIIl1lli1llllli1 - IIii111I11i1l1iIlil) / 2 lIl1IIi1iI11iIi11iI1i = lIl1IIi1iI11iIi11iI1i * 2 end return illIlIll1i1iII1llIl end local function lIli1li11II1IilI1lI(Iill1l1111l11ililil) local lIlIlIl1Ii1IIi11il11i = { iiilil1lI1Ill1IIiIl(lIlIi1IiilIIliIliIi11, Il1lIl1I1iI1IlIiIi1, Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 + 3) } Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 = Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 + 4 local iIilIIl1lli1llllli1 = l1IililliiiiIi111ii(lIlIlIl1Ii1IIi11il11i[1], liIl11I1IiIliIIliil) local lIlliili11iII1II1i11i = l1IililliiiiIi111ii(lIlIlIl1Ii1IIi11il11i[2], liIl11I1IiIliIIliil) local illIlIll1i1iII1llIl = l1IililliiiiIi111ii(lIlIlIl1Ii1IIi11il11i[3], liIl11I1IiIliIIliil) local ii1IliiilI1IlIliII1 = l1IililliiiiIi111ii(lIlIlIl1Ii1IIi11il11i[4], liIl11I1IiIliIIliil) liIl11I1IiIliIIliil = (141 * liIl11I1IiIliIIliil + Iill1l1111l11ililil) % 256 return ii1IliiilI1IlIliII1 * 16777216 + illIlIll1i1iII1llIl * 65536 + lIlliili11iII1II1i11i * 256 + iIilIIl1lli1llllli1 end local function llIiI1iII11l1I1ii11(lIll11l1ii11iIlIIiI1I) local iIIiliIlIi11lIlilIi = I1liI111lilI1IliIi1() local i1111lI11i1IIi11IIi = "" for lllIiliIiIiili1l1I1 = llIllIil1iIiiIIi1ii, iIIiliIlIi11lIlilIi do i1111lI11i1IIi11IIi = i1111lI11i1IIi11IIi .. III1ill1I1i1I1l1i1I(l1IililliiiiIi111ii(iiilil1lI1Ill1IIiIl(lIlIi1IiilIIliIliIi11, Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 + lllIiliIiIiili1l1I1 - 1), iIiilIiIii1liii1Ii1)) iIiilIiIii1liii1Ii1 = (lIll11l1ii11iIlIIiI1I * iIiilIiIii1liii1Ii1 + 117) % 256 end Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 = Il1lIl1I1iI1IlIiIi1 + iIIiliIlIi11lIlilIi return i1111lI11i1IIi11IIi end iIiilIiIii1liii1Ii1 = ili1ilIlllIl1li11il() liIl11I1IiIliIIliil = ili1ilIlllIl1li11il() local I1lIIil1IIlilllllIl = {} for lllIiliIiIiili1l1I1 = llIllIil1iIiiIIi1ii, ili1ilIlllIl1li11il() do local I11liilIilI1lIi111i = ili1ilIlllIl1li11il() local lIiili11ll1IIiIiI1i = (lllIiliIiIiili1l1I1 - 1) * 2 I1lIIil1IIlilllllIl[lIiili11ll1IIiIiI1i] = Ili1iiIi1iilII1I1II(I11liilIilI1lIi111i, 1, 4) I1lIIil1IIlilllllIl[lIiili11ll1IIiIiI1i + 1] = Ili1iiIi1iilII1I1II(I11liilIilI1lIi111i, 5, 8) end local function llilli1i11illl1Ili1() local Ill11i11Iii1l1i1iI1 = { {}, nil, {}, {}, {}, nil, nil } ili1ilIlllIl1li11il() ili1ilIlllIl1li11il() local llI11IIi1Ill1liiiil = I1liI111lilI1IliIi1() for lllIiliIiIiili1l1I1 = llIllIil1iIiiIIi1ii, llI11IIi1Ill1liiiil do Ill11i11Iii1l1i1iI1[3][lllIiliIiIiili1l1I1] = I1liI111lilI1IliIi1() end I1liI111lilI1IliIi1() local llI11IIi1Ill1liiiil = I1liI111lilI1IliIi1() for lllIiliIiIiili1l1I1 = llIllIil1iIiiIIi1ii, llI11IIi1Ill1liiiil do Ill11i11Iii1l1i1iI1[1][lllIiliIiIiili1l1I1 - llIllIil1iIiiIIi1ii] = llilli1i11illl1Ili1() end Ill11i11Iii1l1i1iI1[6] = ili1ilIlllIl1li11il() ili1ilIlllIl1li11il() I1liI111lilI1IliIi1() Ill11i11Iii1l1i1iI1[2] = ili1ilIlllIl1li11il() Ill11i11Iii1l1i1iI1[7] = ili1ilIlllIl1li11il() local iIiIil1IllIii1111II = I1liI111lilI1IliIi1() - (#{ 355, 6843, 4384, 3025, 1418, 2515, 1749, 6345, 1708, 1238, 3391, 3347, 4963, 5597, 4190, 562, 1258, 5846, 5133, 5280, 6662 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 133653) local lIliI1iIllllII11iI1l1 = ili1ilIlllIl1li11il() for lllIiliIiIiili1l1I1 = llIllIil1iIiiIIi1ii, iIiIil1IllIii1111II do local Iill1IlIi1illii1ili = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } local I11liilIilI1lIi111i = lIli1li11II1IilI1lI(lIliI1iIllllII11iI1l1) Iill1IlIi1illii1ili[6] = Ili1iiIi1iilII1I1II(I11liilIilI1lIi111i, #{891}, #{ 6447, 2592, 3376, 1022, 6497, 6822, 1581, 1601, 4797, 1384, 5219, 5493, 2046, 2114, 3644, 2203, 2385, 2167 }) Iill1IlIi1illii1ili[10] = Ili1iiIi1iilII1I1II(I11liilIilI1lIi111i, #{2283}, #{ 4280, 799, 2751, 6706, 5749, 5394, 4594, 4929, 936 }) Iill1IlIi1illii1ili[3] = Ili1iiIi1iilII1I1II(I11liilIilI1lIi111i, #{ 6107, 783, 539, 3736, 1076, 4140, 6292, 1401, 4453, 4277, 5009, 6663, 5539, 4384, 385, 6491, 1544, 5771, 4410, 6067 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + -117, #{ 624, 4859, 3456, 6480, 2750, 3225, 2004, 3792, 6288, 4131, 1271, 259, 3311, 6756, 338, 6053, 4576, 1046, 6945, 2304, 6830 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + -113) Iill1IlIi1illii1ili[7] = Ili1iiIi1iilII1I1II(I11liilIilI1lIi111i, #{ 2512, 927, 5902, 636, 5746, 2175, 5570, 4318, 3200, 4771, 4264, 2699, 6199, 511, 5831, 1338, 2204, 6452, 5762 }, #{ 6261, 5178, 6261, 1038, 4765, 2698, 4875, 4928, 4251, 2119, 2684, 5253, 1606, 3898, 3658, 162, 6042, 6968, 448, 1099, 335, 1228, 1248 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + -121) Iill1IlIi1illii1ili[2] = Ili1iiIi1iilII1I1II(I11liilIilI1lIi111i, #{ 2371, 6250, 1590, 1503, 4438, 6054, 5872, 3064, 5963, 2615 }, #{ 2, 4922, 6671, 6730, 1546, 308, 3248, 3395, 2940, 5352, 5908, 1638, 4243, 3795, 2579, 3828, 3345, 5272 }) Ill11i11Iii1l1i1iI1[5][lllIiliIiIiili1l1I1] = Iill1IlIi1illii1ili end I1liI111lilI1IliIi1() local llI11IIi1Ill1liiiil = I1liI111lilI1IliIi1() - (#{ 2988, 982, 3879, 6244, 4050, 4735, 3242, 3435, 5637, 6946, 6421, 2768, 4102, 6684, 2464, 5252, 3504, 1422, 3488, 4527 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 133574) local lIiIlIIl1I1Ii1l1i1l = ili1ilIlllIl1li11il() for lllIiliIiIiili1l1I1 = llIllIil1iIiiIIi1ii, llI11IIi1Ill1liiiil do local ll1Ii11lilii1iIIIIl local I1lI1iii11lil1i111I = ili1ilIlllIl1li11il() if I1lI1iii11lil1i111I == #{ 5081, 1436, 2611, 5302, 4347, 2876, 1320, 3827, 3207, 5338, 3092, 4630, 3163, 1390, 5941, 3639, 171, 6288, 2565, 6702, 1531, 5019, 5308, 4334 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 22 then ll1Ii11lilii1iIIIIl = #{ 344, 1755, 6163, 4144, 3130, 2668, 3351, 3226, 5531, 6014, 3465, 504, 1691, 614, 4963, 6531, 3562, 6126, 2436, 5902 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 84949 == #{ 344, 1755, 6163, 4144, 3130, 2668, 3351, 3226, 5531, 6014, 3465, 504, 1691, 614, 4963, 6531, 3562, 6126, 2436, 5902 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 84949 end if I1lI1iii11lil1i111I == #{ 3551, 4576, 15, 837, 4960, 4154, 1810, 4744, 1766, 2180, 981, 4737, 1633, 1452, 3444, 3593, 4948, 6815, 4035, 1049, 5273 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + -9 then ll1Ii11lilii1iIIIIl = ili1ilIlllIl1li11il() + I1liI111lilI1IliIi1() + Iilll1lil1lIliiI1lI() end if I1lI1iii11lil1i111I == #{ 6894, 3285, 5745, 3479, 3653, 5068, 5360, 4046, 6395, 1319, 5393, 2744, 526, 1709, 1690, 6406, 1848, 5464, 772, 3060, 6274, 6813 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 70 then ll1Ii11lilii1iIIIIl = #{ 2444, 3585, 41, 1715, 6400, 2925, 28, 2006, 5671, 2186, 5084, 2760, 6748, 3260, 3683, 2209, 5265, 593, 5326, 2824, 1774, 4885, 309, 3746 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 4527 == #{ 5801, 2621, 5441, 4269, 5831, 5784, 4211, 2964, 1044, 4702, 1915, 1398, 2067, 2223, 6473, 6856, 3140, 6207, 3357, 4877, 4992 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 129901 end if I1lI1iii11lil1i111I == #{ 1211, 4448, 6882, 2109, 460, 5537, 530, 1742, 2519, 317, 2862, 4445, 794, 262, 5566, 3998, 3725, 6694, 2029, 929, 3090 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + -89 then ll1Ii11lilii1iIIIIl = ili1ilIlllIl1li11il() end if I1lI1iii11lil1i111I == #{ 6591, 81, 1150, 594, 4286, 2369, 4435, 5286, 2946, 5754, 3476, 5761, 5671, 4555, 4180, 4853, 2253, 2231, 6273, 6830 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + -82 then ll1Ii11lilii1iIIIIl = Iilll1lil1lIliiI1lI() end if I1lI1iii11lil1i111I == #{ 2218, 1986, 6949, 6302, 3973, 1915, 6917, 5932, 2886, 3381, 5438, 1446, 2100, 2175, 3597, 5403, 2419, 3257, 3977, 1693, 6146 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 93 then ll1Ii11lilii1iIIIIl = lIlIl1I1li1Iii1lIllIi(llIiI1iII11l1I1ii11(insEncKey), #{ 13, 3934, 1412, 2852 }) end if I1lI1iii11lil1i111I == #{ 3413, 2767, 2175, 6022, 5520, 3907, 5218, 5682, 3016, 6655, 5298, 1028, 4579, 4219, 4195, 6501, 6365, 3134, 6582, 3226, 666, 449, 89, 6770 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + 69 then ll1Ii11lilii1iIIIIl = lIlIl1I1li1Iii1lIllIi(llIiI1iII11l1I1ii11(lIiIlIIl1I1Ii1l1i1l), #{ 1614, 2470, 2041 }) end if I1lI1iii11lil1i111I == #{ 3265, 4336, 5203, 1146, 4687, 3082, 5243, 6921, 2532, 2861, 901, 4588, 306, 1009, 75, 1008, 4713, 3887, 829, 4433, 4624, 5143, 1115 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + -122 then ll1Ii11lilii1iIIIIl = Iilll1lil1lIliiI1lI() end if I1lI1iii11lil1i111I == #{ 4624, 357, 6358, 4420, 4076, 728, 688, 4421, 4105, 2992, 2375, 1470, 4784, 2832, 3929, 4728, 2202, 218, 3762, 4457 } + IllIIlII1IllIi1Ill1 + -28 then ll1Ii11lilii1iIIIIl = ili1ilIlllIl1li11il() end Ill11i11Iii1l1i1iI1[4][lllIiliIiIiili1l1I1 - llIllIil1iIiiIIi1ii] = ll1Ii11lilii1iIIIIl end for lllIiliIiIiili1l1I1 = llIllIil1iIiiIIi1ii, iIiIil1IllIii1111II do local Iill1IlIi1illii1ili = Ill11i11Iii1l1i1iI1[5][lllIiliIiIiili1l1I1] local lil11ii1iiIl11i1iI1 = I1lIIil1IIlilllllIl[Iill1IlIi1illii1ili[3]] if lil11ii1iiIl11i1iI1 == #{ 4701, 4762, 693, 2233 } then Iill1IlIi1illii1ili[5] = Ill11i11Iii1l1i1iI1[4][Iill1IlIi1illii1ili[6]] end if lil11ii1iiIl11i1iI1 == #{4836, 893} and Iill1IlIi1illii1ili[2] > 255 then Iill1IlIi1illii1ili[4] = true Iill1IlIi1illii1ili[8] = Ill11i11Iii1l1i1iI1[4][Iill1IlIi1illii1ili[2] - 256] end if lil11ii1iiIl11i1iI1 == #{ 6097, 853, 1798 } then if Iill1IlIi1illii1ili[10] > 255 then Iill1IlIi1illii1ili[1] = true Iill1IlIi1illii1ili[9] = Ill11i11Iii1l1i1iI1[4][Iill1IlIi1illii1ili[10] - 256] end if Iill1IlIi1illii1ili[2] > 255 then Iill1IlIi1illii1ili[4] = true Iill1IlIi1illii1ili[8] = Ill11i11Iii1l1i1iI1[4][Iill1IlIi1illii1ili[2] - 256] end end if lil11ii1iiIl11i1iI1 == #{5112} and Iill1IlIi1illii1ili[10] > 255 then Iill1IlIi1illii1ili[1] = true Iill1IlIi1illii1ili[9] = Ill11i11Iii1l1i1iI1[4][Iill1IlIi1illii1ili[10] - 256] end end return Ill11i11Iii1l1i1iI1 end local function IiI1i11l1II11lil1ii(Ill11i11Iii1l1i1iI1, ii1IIll111il1iiIlII, ilI1IIil1Illi11lIiI) local I11i1iIIiilI1IIIIII, lIll11ill1lI111IiliI1 = 5, 7 local l1IIIii1lI111iiiIiI = Ill11i11Iii1l1i1iI1[5] local i1liilIii111lIl1111 = 6 local I11i1iil1illiliil11 = Ill11i11Iii1l1i1iI1[1] local l1li1llilllIil1Illi = Ill11i11Iii1l1i1iI1[7] local iI1l1illIl1iIil1IiI = Ill11i11Iii1l1i1iI1[2] local iii11IIIliI1l1iiI11 = 3 local lIli1ii1lillIiIllI1il = Ill11i11Iii1l1i1iI1[3] local l1lIi1iii1llIllII11 = 10 local function lII1lIiIilIIii1i1Ii(...) local lIlilii1lIIIl1Iiii1 = 0 local IiillI1iil1liIlli1I = { I1lill1lIII1l1Iiiil({}, 1, iI1l1illIl1iIil1IiI) } local lIl11lliIIll1IIii1Ill = 1 local lIlIi1iI1iiliiiillIII = {} local lI11i1li11iIliIIlii = {} local ii1IIll111il1iiIlII = lIlii1Ii1ll1iIIlilli1() local l1lIilIliiIilI1liIl = { ... } local li1illil1i1il1ilI1i = #l1lIilIliiIilI1liIl - 1 for lllIiliIiIiili1l1I1 = 0, li1illil1i1il1ilI1i do if lllIiliIiIiili1l1I1 < l1li1llilllIil1Illi then IiillI1iil1liIlli1I[lllIiliIiIiili1l1I1] = l1lIilIliiIilI1liIl[lllIiliIiIiili1l1I1 + 1] end end local function lIlI1illi1l11iIilI1li(...) local illIlIll1i1iII1llIl = lIlI1ilI1ii1iI1l11l1l("#", ...) local i1I11llII11IIiIil11 = { ... } return illIlIll1i1iII1llIl, i1I11llII11IIiIil11 end local function i111l111IIlIi1I1i1l() while true do local ilil11IliII1l11i1il = l1IIIii1lI111iiiIiI[lIl11lliIIll1IIii1Ill] local II1liilI11I1li1llli = ilil11IliII1l11i1il[3] lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill + 1 if II1liilI11I1li1llli < 9 then if II1liilI11I1li1llli < 4 then if II1liilI11I1li1llli < 2 then if II1liilI11I1li1llli == 1 then if ilil11IliII1l11i1il[2] == 111 then lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill - 1 l1IIIii1lI111iiiIiI[lIl11lliIIll1IIii1Ill] = { [3] = 2, [7] = (ilil11IliII1l11i1il[7] - 200) % 256, [2] = (ilil11IliII1l11i1il[10] - 200) % 256 } else local lIli1Iil11i1ii1iI1iI1 = ilil11IliII1l11i1il[7] local lIll1i1iI1ili1Il1Ii = {} for i1illIllIi11lli1I1I, lIl1il1ll111IliIiI1iI in pairs(lIlIi1iI1iiliiiillIII[IiillI1iil1liIlli1I]) do for i1illIllIi11lli1I1I, i1llliI11illIIiillI in pairs(lIl1il1ll111IliIiI1iI) do if i1llliI11illIIiillI[1] == IiillI1iil1liIlli1I and lIli1Iil11i1ii1iI1iI1 <= i1llliI11illIIiillI[2] then local lIlillIlil1i1l11l11l1 = i1llliI11illIIiillI[2] if not lIll1i1iI1ili1Il1Ii[lIlillIlil1i1l11l11l1] then IiI1i11l1II11lil1ii(lI11i1li11iIliIIlii, IiillI1iil1liIlli1I[lIlillIlil1i1l11l11l1]) lIll1i1iI1ili1Il1Ii[lIlillIlil1i1l11l11l1] = #lI11i1li11iIliIIlii end i1llliI11illIIiillI[1] = lI11i1li11iIliIIlii i1llliI11illIIiillI[2] = lIll1i1iI1ili1Il1Ii[lIlillIlil1i1l11l11l1] end end end end else local illIlIll1i1iII1llIl if ilil11IliII1l11i1il[4] then illIlIll1i1iII1llIl = ilil11IliII1l11i1il[8] else illIlIll1i1iII1llIl = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[2]] end IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[10]][illIlIll1i1iII1llIl] end elseif II1liilI11I1li1llli ~= 3 then if not not IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] == (ilil11IliII1l11i1il[2] == 0) then lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill + 1 end else lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill + (ilil11IliII1l11i1il[6] - lIl11Ill1lll1I1IiIllI) end elseif II1liilI11I1li1llli >= 6 then if II1liilI11I1li1llli < 7 then local lIlliili11iII1II1i11i, illIlIll1i1iII1llIl if ilil11IliII1l11i1il[1] then lIlliili11iII1II1i11i = ilil11IliII1l11i1il[9] else lIlliili11iII1II1i11i = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[10]] end if ilil11IliII1l11i1il[4] then illIlIll1i1iII1llIl = ilil11IliII1l11i1il[8] else illIlIll1i1iII1llIl = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[2]] end if lIlliili11iII1II1i11i == illIlIll1i1iII1llIl ~= (ilil11IliII1l11i1il[7] ~= 0) then lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill + 1 end elseif II1liilI11I1li1llli == 8 then IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] = ilil11IliII1l11i1il[5] elseif ilil11IliII1l11i1il[2] == 19 then lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill - 1 l1IIIii1lI111iiiIiI[lIl11lliIIll1IIii1Ill] = { [3] = 16, [7] = (ilil11IliII1l11i1il[7] - 130) % 256, [2] = (ilil11IliII1l11i1il[10] - 130) % 256 } else IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] = ilI1IIil1Illi11lIiI[ilil11IliII1l11i1il[10]] end elseif II1liilI11I1li1llli == 5 then IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[10]] elseif ilil11IliII1l11i1il[2] == 181 then lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill - 1 l1IIIii1lI111iiiIiI[lIl11lliIIll1IIii1Ill] = { [3] = 5, [7] = (ilil11IliII1l11i1il[7] - 61) % 256, [10] = (ilil11IliII1l11i1il[10] - 61) % 256 } elseif ilil11IliII1l11i1il[2] == 209 then lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill - 1 l1IIIii1lI111iiiIiI[lIl11lliIIll1IIii1Ill] = { [3] = 7, [7] = (ilil11IliII1l11i1il[7] - 136) % 256, [10] = (ilil11IliII1l11i1il[10] - 136) % 256 } else ilI1IIil1Illi11lIiI[ilil11IliII1l11i1il[10]] = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] end elseif II1liilI11I1li1llli < 14 then if II1liilI11I1li1llli >= 11 then if II1liilI11I1li1llli >= 12 then if II1liilI11I1li1llli ~= 13 then ii1IIll111il1iiIlII[ilil11IliII1l11i1il[5]] = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] else lIlIi1iI1iiliiiillIII[IiillI1iil1liIlli1I] = nil local IIil1I11Ili1liiIl1I = ilil11IliII1l11i1il[7] local lIlIlIlIliilII11Il1l1 = ilil11IliII1l11i1il[10] if lIlIlIlIliilII11Il1l1 == 1 then return true end local I111illI1Il1i11Il1i = IIil1I11Ili1liiIl1I + lIlIlIlIliilII11Il1l1 - 2 if lIlIlIlIliilII11Il1l1 == 0 then I111illI1Il1i11Il1i = lIlilii1lIIIl1Iiii1 end return true, IIil1I11Ili1liiIl1I, I111illI1Il1i11Il1i end else IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] = ii1IIll111il1iiIlII[ilil11IliII1l11i1il[5]] end elseif II1liilI11I1li1llli ~= 10 then local lIlliili11iII1II1i11i, illIlIll1i1iII1llIl if ilil11IliII1l11i1il[1] then lIlliili11iII1II1i11i = ilil11IliII1l11i1il[9] else lIlliili11iII1II1i11i = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[10]] end if ilil11IliII1l11i1il[4] then illIlIll1i1iII1llIl = ilil11IliII1l11i1il[8] else illIlIll1i1iII1llIl = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[2]] end IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] = lIlliili11iII1II1i11i + illIlIll1i1iII1llIl else local IIil1I11Ili1liiIl1I = ilil11IliII1l11i1il[7] local l1lIilIliiIilI1liIl = ilil11IliII1l11i1il[10] local iii1li11i1iiIiiliiI = ilil11IliII1l11i1il[2] local i1ii11l1l1iIIIil11i, I111illI1Il1i11Il1i, i111l111IIlIi1I1i1l if l1lIilIliiIilI1liIl ~= 1 then if l1lIilIliiIilI1liIl ~= 0 then I111illI1Il1i11Il1i = IIil1I11Ili1liiIl1I + l1lIilIliiIilI1liIl - 1 else I111illI1Il1i11Il1i = lIlilii1lIIIl1Iiii1 end I111illI1Il1i11Il1i, i1ii11l1l1iIIIil11i = lIlI1illi1l11iIilI1li(IiillI1iil1liIlli1I[IIil1I11Ili1liiIl1I](I1lill1lIII1l1Iiiil(IiillI1iil1liIlli1I, IIil1I11Ili1liiIl1I + 1, I111illI1Il1i11Il1i))) else I111illI1Il1i11Il1i, i1ii11l1l1iIIIil11i = lIlI1illi1l11iIilI1li(IiillI1iil1liIlli1I[IIil1I11Ili1liiIl1I]()) end if iii1li11i1iiIiiliiI ~= 1 then if iii1li11i1iiIiiliiI ~= 0 then I111illI1Il1i11Il1i = IIil1I11Ili1liiIl1I + iii1li11i1iiIiiliiI - 2 lIlilii1lIIIl1Iiii1 = I111illI1Il1i11Il1i + 1 else I111illI1Il1i11Il1i = I111illI1Il1i11Il1i + IIil1I11Ili1liiIl1I - 1 lIlilii1lIIIl1Iiii1 = I111illI1Il1i11Il1i end i111l111IIlIi1I1i1l = 0 for lllIiliIiIiili1l1I1 = IIil1I11Ili1liiIl1I, I111illI1Il1i11Il1i do i111l111IIlIi1I1i1l = i111l111IIlIi1I1i1l + 1 IiillI1iil1liIlli1I[lllIiliIiIiili1l1I1] = i1ii11l1l1iIIIil11i[i111l111IIlIi1I1i1l] end else lIlilii1lIIIl1Iiii1 = IIil1I11Ili1liiIl1I - 1 end for lllIiliIiIiili1l1I1 = lIlilii1lIIIl1Iiii1 + 1, iI1l1illIl1iIil1IiI do IiillI1iil1liIlli1I[lllIiliIiIiili1l1I1] = nil end end elseif II1liilI11I1li1llli >= 16 then if II1liilI11I1li1llli < 17 then local IIil1I11Ili1liiIl1I = ilil11IliII1l11i1il[7] local lIiili11ll1IIiIiI1i = IIil1I11Ili1liiIl1I + 2 local lIl1IIi11Iiii1illiIII = { IiillI1iil1liIlli1I[IIil1I11Ili1liiIl1I](IiillI1iil1liIlli1I[IIil1I11Ili1liiIl1I + 1], IiillI1iil1liIlli1I[IIil1I11Ili1liiIl1I + 2]) } for lllIiliIiIiili1l1I1 = 1, ilil11IliII1l11i1il[2] do IiillI1iil1liIlli1I[lIiili11ll1IIiIiI1i + lllIiliIiIiili1l1I1] = lIl1IIi11Iiii1illiIII[lllIiliIiIiili1l1I1] end if IiillI1iil1liIlli1I[IIil1I11Ili1liiIl1I + 3] ~= nil then IiillI1iil1liIlli1I[IIil1I11Ili1liiIl1I + 2] = IiillI1iil1liIlli1I[IIil1I11Ili1liiIl1I + 3] else lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill + 1 end elseif II1liilI11I1li1llli == 18 then local l1llIlIlIll1IIlII1i = I11i1iil1illiliil11[ilil11IliII1l11i1il[6]] local lIl1iIIi1lIiIliiiil1l = {} if l1llIlIlIll1IIlII1i[i1liilIii111lIl1111] > 0 then do local lIl1il1ll111IliIiI1iI = {} lIl1iIIi1lIiIliiiil1l = lIll1iiIilll11iIl11Ii({}, { __index = function(i1I11llII11IIiIil11, lIliiIiIlll1IIIl1ii1I) local i1llliI11illIIiillI = lIl1il1ll111IliIiI1iI[lIliiIiIlll1IIIl1ii1I] return i1llliI11illIIiillI[1][i1llliI11illIIiillI[2]] end, __newindex = function(i1I11llII11IIiIil11, lIliiIiIlll1IIIl1ii1I, I1II1lI1IIIi1lIIll1) local i1llliI11illIIiillI = lIl1il1ll111IliIiI1iI[lIliiIiIlll1IIIl1ii1I] i1llliI11illIIiillI[1][i1llliI11illIIiillI[2]] = I1II1lI1IIIi1lIIll1 end }) for lllIiliIiIiili1l1I1 = 1, l1llIlIlIll1IIlII1i[i1liilIii111lIl1111] do local llIi1l1i1Illl1i1I1I = l1IIIii1lI111iiiIiI[lIl11lliIIll1IIii1Ill] if llIi1l1i1Illl1i1I1I[iii11IIIliI1l1iiI11] == I11i1iIIiilI1IIIIII then lIl1il1ll111IliIiI1iI[lllIiliIiIiili1l1I1 - 1] = { IiillI1iil1liIlli1I, llIi1l1i1Illl1i1I1I[l1lIi1iii1llIllII11] } elseif llIi1l1i1Illl1i1I1I[iii11IIIliI1l1iiI11] == lIll11ill1lI111IiliI1 then lIl1il1ll111IliIiI1iI[lllIiliIiIiili1l1I1 - 1] = { ilI1IIil1Illi11lIiI, llIi1l1i1Illl1i1I1I[l1lIi1iii1llIllII11] } end lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill + 1 end if not lIlIi1iI1iiliiiillIII[IiillI1iil1liIlli1I] then lIlIi1iI1iiliiiillIII[IiillI1iil1liIlli1I] = {lIl1il1ll111IliIiI1iI} else l1ll1lliiI1lI1iI1il(lIlIi1iI1iiliiiillIII[IiillI1iil1liIlli1I], lIl1il1ll111IliIiI1iI) end end end local lIl11111IililliI1111i = IiI1i11l1II11lil1ii(l1llIlIlIll1IIlII1i, ii1IIll111il1iiIlII, lIl1iIIi1lIiIliiiil1l) IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] = lIl11111IililliI1111i else local liliIiiiIiI11IlIlii = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[10]] local illIlIll1i1iII1llIl if ilil11IliII1l11i1il[4] then illIlIll1i1iII1llIl = ilil11IliII1l11i1il[8] else illIlIll1i1iII1llIl = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[2]] end IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7] + 1] = liliIiiiIiI11IlIlii IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]] = liliIiiiIiI11IlIlii[illIlIll1i1iII1llIl] end elseif II1liilI11I1li1llli == 15 then local lIlliili11iII1II1i11i, illIlIll1i1iII1llIl if ilil11IliII1l11i1il[1] then lIlliili11iII1II1i11i = ilil11IliII1l11i1il[9] else lIlliili11iII1II1i11i = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[10]] end if ilil11IliII1l11i1il[4] then illIlIll1i1iII1llIl = ilil11IliII1l11i1il[8] else illIlIll1i1iII1llIl = IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[2]] end IiillI1iil1liIlli1I[ilil11IliII1l11i1il[7]][lIlliili11iII1II1i11i] = illIlIll1i1iII1llIl elseif ilil11IliII1l11i1il[2] == 9 then lIl11lliIIll1IIii1Ill = lIl11lliIIll1IIii1Ill - 1 l1IIIii1lI111iiiIiI[lIl11lliIIll1IIii1Ill] = { [3] = 13, [7] = (ilil11IliII1l11i1il[7] - 117) % 256, [10] = (ilil11IliII1l11i1il[10] - 117) % 256 } else local IIil1I11Ili1liiIl1I = ilil11IliII1l11i1il[7] local llI11IIi1Ill1liiiil = ilil11IliII1l11i1il[10] local i1li1Illill11Il1Iii = llI11IIi1Ill1liiiil > 0 and llI11IIi1Ill1liiiil - 1 or li1illil1i1il1ilI1i - l1li1llilllIil1Illi if i1li1Illill11Il1Iii < 0 then i1li1Illill11Il1Iii = -1 end for lllIiliIiIiili1l1I1 = IIil1I11Ili1liiIl1I, IIil1I11Ili1liiIl1I + i1li1Illill11Il1Iii do IiillI1iil1liIlli1I[lllIiliIiIiili1l1I1] = l1lIilIliiIilI1liIl[l1li1llilllIil1Illi + (lllIiliIiIiili1l1I1 - IIil1I11Ili1liiIl1I) + 1] end if llI11IIi1Ill1liiiil == 0 then lIlilii1lIIIl1Iiii1 = IIil1I11Ili1liiIl1I + i1li1Illill11Il1Iii for lllIiliIiIiili1l1I1 = lIlilii1lIIIl1Iiii1 + 1, iI1l1illIl1iIil1IiI do IiillI1iil1liIlli1I[lllIiliIiIiili1l1I1] = nil end end end end end local illI1ii1ilIIili11lI, i1111lI11i1IIi11IIi, lIli1Iil11i1ii1iI1iI1, iIIlIilIl1ilIiliII1 = lIliIlIIi1I111i1l1iil(i111l111IIlIi1I1i1l) if illI1ii1ilIIili11lI then if lIli1Iil11i1ii1iI1iI1 then return I1lill1lIII1l1Iiiil(IiillI1iil1liIlli1I, lIli1Iil11i1ii1iI1iI1, iIIlIilIl1ilIiliII1) end else I1illIIIlIilllIilll("Luraph Script:" .. (lIli1ii1lillIiIllI1il[lIl11lliIIll1IIii1Ill - 1] or "") .. ": " .. IiI1II11i111llIIi11(i1111lI11i1IIi11IIi), 0) end end lIl1ii1l11IIiIIliIi11(lII1lIiIilIIii1i1Ii, ii1IIll111il1iiIlII) return lII1lIiIilIIii1i1Ii end local lIll1i1iI1ili1Il1Ii = llilli1i11illl1Ili1() return IiI1i11l1II11lil1ii(lIll1i1iI1ili1Il1Ii, ii1IIll111il1iiIlII)() end lIl1lIilIIill1IIlIl1l("LPH!D99E0A022H0003344004302000D2324H0007DA8B63013H001BB652022H00063H00063H00063H00063H00073H00073H00073H00073H00083H00083H00083H00083H00093H00093H00093H00093H000A3H000A3H000A3H000A3H000B3H000B3H000B3H000B3H000C3H000C3H000C3H000C3H000D3H000D3H000D3H000D3H000E3H000E3H000E3H000E3H000F3H000F3H000F3H000F3H00103H00103H00103H00103H00113H00113H00113H00113H00123H00123H00123H00123H00133H00133H00133H00133H00143H00143H00143H00143H00183H00193H00193H00193H00193H00193H00193H00193H001B3H001C3H001D3H001E3H001E3H001E3H001E3H001E3H001E3H001E3H001F3H00203H00203H00203H00203H00203H00203H00203H00203H00213H00223H00223H00223H00223H00223H00223H00223H00223H00243H00253H00253H00253H00253H00253H00253H00253H00263H00273H00283H00283H00283H00283H00283H00283H00283H00283H00293H00293H00293H00293H002A3H002B3H002B3H002B3H002B3H002B3H002B3H002B3H002C3H002E3H002F3H002F3H002F3H002F3H002F3H002F3H002F3H00303H00303H00303H00303H00303H00303H00303H00303H00313H00313H00313H00313H00323H00333H00333H00333H00333H00333H00333H00333H00343H00363H00373H00373H00373H00373H00373H00373H00373H00383H00393H00393H00393H00393H00393H00393H00393H00393H003A3H003A3H003A3H003A3H003A3H003A3H003A3H003A3H003B3H003B3H003B3H003B3H003C3H003D3H003D3H003D3H003D3H003D3H003D3H003D3H003E3H00403H00413H00413H00413H00413H00413H00413H00413H00423H00433H00433H00433H00433H00433H00433H00433H00433H00443H00443H00443H00443H00443H00443H00443H00443H00453H00453H00453H00453H00463H00473H00473H00473H00473H00473H00473H00473H00483H004A3H004B3H004B3H004B3H004B3H004B3H004B3H004B3H004C3H004D3H004D3H004D3H004D3H004D3H004D3H004D3H004D3H004E3H004E3H004E3H004E3H004E3H004E3H004E3H004E3H004F3H004F3H004F3H004F3H00503H00513H00513H00513H00513H00513H00513H00513H00523H00543H00553H00553H00553H00553H00553H00553H00553H00563H00573H00573H00573H00573H00573H00573H00573H00573H00583H00583H00583H00583H00583H00583H00583H00583H00593H00593H00593H00593H005A3H005B3H005B3H005B3H005B3H005B3H005B3H005B3H005C3H005E3H005F3H005F3H005F3H005F3H005F3H005F3H005F3H00603H00613H00613H00613H00613H00613H00613H00613H00613H00623H00623H00623H00623H00633H00643H00643H00643H00643H00643H00643H00643H00653H00663H00683H00693H00693H00693H00693H00693H00693H00693H006A3H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006B3H006C3H006C3H006C3H006C3H006C3H006C3H006C3H006C3H006D3H006D3H006D3H006D3H006E3H006F3H006F3H006F3H006F3H006F3H006F3H006F3H00703H00723H00733H00743H00743H00743H00743H00743H00743H00743H00753H00763H00763H00763H00763H00763H00763H00763H00763H00773H00773H00773H00773H00773H00773H00773H00773H00783H00783H00783H00783H00793H007A3H007A3H007A3H007A3H007A3H007A3H007A3H007B3H007D3H007E3H007F3H007F3H007F3H007F3H007F3H007F3H007F3H00803H00813H00813H00813H00813H00813H00813H00813H00813H00823H00823H00823H00823H00823H00823H00823H00823H00833H00833H00833H00833H00843H00853H00853H00853H00853H00853H00853H00853H00863H00883H00893H00893H00893H00893H00893H00893H00893H008A3H008B3H008B3H008B3H008B3H008B3H008B3H008B3H008B3H008C3H008C3H008C3H008C3H008C3H008C3H008C3H008C3H008D3H008D3H008D3H008D3H008E3H008F3H008F3H008F3H008F3H008F3H008F3H008F3H00903H00913H00923H00943H00953H00953H00953H00953H00953H00953H00953H00963H00973H00973H00973H00973H00973H00973H00973H00973H00983H00983H00983H00983H00983H00983H00983H00983H00993H00993H00993H00993H009A3H009B3H009B3H009B3H009B3H009B3H009B3H009B3H009C3H009D3H009E3H00A03H00A13H00A23H00A23H00A23H00A23H00A23H00A23H00A23H00A33H00A43H00A43H00A43H00A43H00A43H00A43H00A43H00A43H00A53H00A53H00A53H00A53H00A53H00A53H00A53H00A53H00A63H00A63H00A63H00A63H00A73H00A83H00A83H00A83H00A83H00A83H00A83H00A83H00A93H00B13H00B13H00B23H00B23H00B23H00B23H00B23H00B43H00B43H00EE3H00B43H00F03H00F03H00FB3H00F03H00FD3H00FD3H0002012H00FD3H0002012H00F876433E043H009F21083H00AE3H00AE3H00AE3H00AE3H00AE3H00B03H00B03H00B13H009B4A6E754H0001A621970B4D0300AE0A0200EF3H9EB2F52HF7F5E2E0E4C0C7ED665D7176725AB92HBFB9D0DFD2E8C5A1678A5330F5735C0A020009D90A3H00D91672E64EEEBE2242FBD9053H000390EB47D0D90D3H0054696AA4FBACC63C3FC3C7E3D4D9083H00153267058B5335DCD90B3H005DBABB1E20D944D1C72EA2AAEE010B3H00EA3H00EC3H00EC3H00EC3H00EC3H00EC3H00EC3H00EC3H00ED3H00ED3H00EE3H0033073C72013H0042D7B43H00B63H00B63H00B63H00B63H00B63H00B73H00B73H00B73H00B73H00B73H00B73H00B73H00B83H00B83H00B83H00B83H00B83H00B83H00B93H00B93H00B93H00BA3H00BA3H00BA3H00BA3H00BA3H00BB3H00BB3H00BB3H00BC3H00BC3H00BC3H00BC3H00BC3H00BD3H00BE3H00BE3H00BE3H00BE3H00BE3H00BE3H00BE3H00BE3H00BF3H00C03H00C03H00C03H00C03H00C03H00C13H00C13H00C13H00C13H00C13H00C13H00C13H00C13H00C23H00C33H00C43H00C43H00C43H00C43H00C43H00C43H00C43H00C53H00C53H00C53H00C53H00C53H00C53H00C53H00C63H00C63H00C63H00C63H00C63H00C73H00C73H00C73H00C73H00C73H00C73H00C73H00C73H00C83H00C93H00CA3H00CA3H00CB3H00CC3H00CC3H00CC3H00CC3H00CC3H00CC3H00CC3H00CD3H00CE3H00CF3H00CF3H00D13H00D13H00D13H00D13H00D13H00D23H00D33H00D33H00D33H00D33H00D33H00D33H00D33H00D33H00D43H00D53H00D53H00D53H00D53H00D53H00D63H00D63H00D63H00D63H00D63H00D63H00D63H00D63H00D73H00D83H00D93H00D93H00D93H00D93H00D93H00D93H00D93H00DA3H00DA3H00DA3H00DA3H00DA3H00DA3H00DA3H00DB3H00DB3H00DB3H00DB3H00DB3H00DC3H00DC3H00DC3H00DC3H00DC3H00DC3H00DC3H00DC3H00DD3H00DE3H00DF3H00DF3H00E03H00E13H00E13H00E13H00E13H00E13H00E13H00E13H00E23H00E33H00E43H00B83H00E63H00B73H00E73H00E83H00EA3H0077EFEB0D5H00FB65F5552412005A0B0200AB3H86AA78797D595254507873659BBC07AAA8A64F2H4D6117141038AEA7A9AF0F04084A636165491810183040E3E1EFB0B2A69EB1B9AFB55A52461855574F7F969E82BED2494B45E9F0CAE00119091322BAB8B614093759AFA49484FCFB2HD7D6C056197A31333DA1BE82A8392B19772HC02HEA8885ADA9E6F0C6ECA8A78B87E0CC83B71A1D2H3178675A4C4A5B2H77C1D6E4CAFFEDDDCD273400145D4F776F3D2E120E04052D29282F100497A8A9BFDFD22HFE5E497B556A7C4C5CB09DDEE6B5B29A9EF8E9D9C50C1C3200BCAB9F8BC9DAE2FAAABD819DD7C484E49A9BAFB72E271202C9D2FFEDD1EFE6F4C8D3E3FFEEFED0E236251105100C342C5B477B672HC2F6EEA3A095858B90A0BCF7E7C9FBF9EADECA918DB5AD475468742HEBDFC753576272ACA1918D54446A583D231703BA98DFE3F6F1C5DD8D9CA8B09A8BA197D7D6EEF69A89B5A93F206000584B0F6BFFFECED24D466D61FDC3D6D81F7C0D035A4E685E536A414DC8CDDAD46873475F0F1E3402D9C5FDE5302C100CFBE7A7C72HE2D2CE7A42696594FB828CBDD4A9A7120938366A2D2F2179745C588593A58F616E424E072B64507B7C2H50CBD4E9FF03122H3E9E89BB95AEBC8C9C24370317E4F6CED63A29150945446C68FBFCC3D70E313026F0FD2HD10F182A04C9DFEFFF3914576F12153D39190838241F0F21133522160276655D455B4C706C9487C7A70302362EE9E0D5C5C8D3FEEC221C1507312A1A06C1D1FFCD8794A0B4332F170F928EB2AE2HE5D1C98281B4A47863534F3E2E003226350115C0DCE4FCC4D7EBF72H12263ED4D0E5F56D60504C8797B98B243A0E1AD5F7B08C2720140C6E7F4B539382A89EB0B189913B281408ACB3F393514206620001312D7C775C503E00151B0665141A9D89AF99D2EBC0CCFBFEE9E7514A7E6660715B6DA8B48C94D3CFF3EFB2AEEE8E2H85B5A99BA388842748313F741D606ECDD6E7E978DAE0E21688767BB2103E2830966865CC7F818C5D39FF12FCBA10557E0A020051D9063H0074291922C1E9196H00F03FD9073H002237AC70BF5963D9063H00858A7825945BD9093H0013783D9E66D584D488D9093H00E0552A8375B06B913BD90B3H003DC29414D004AAD3514FCDD9103H00E42H99D66C49F7D42FE428FFE19B8EFCD9063H00B469E0E285B8D9063H0062775434770FD9103H0050C58C36EA5D383ACADE460484488A5FD9113H002095F55C3D3B3949B10A6766D89B8F54C2D9093H00656ABB41AA6A813734D90A3H00D2E7C5AFF5AFA15B59AAD9053H00F4A980A65FD90E3H001DA2F535FD3AC9FF6478FB830CD7D9063H0093F8BE1BFD49D9073H0061262E24BCB75D196H002440198H00D90D3H009449CF0FBFDC3B24B35FA22440AAD9073H00A5AA7916783356196H00E03FD9183H00988D5046AF6AA1696F00146B609B4F6D1B2D8385F9BFF592D9113H00D04508B076DD9BA16B44C8A23CC81EDECCD90E3H00151AEDBBFBAAC67ABEEDFB530305D9083H008B70A68513CB2BAD195H00E06F40D9123H0073D88F33046726743435DBDE0C1B4501319BD90B3H009D2263B969A26771E7EF73196H330140D90A3H0044F96A760019A16ED684196H003440D9063H00A6FBB430229BD90C3H0014C95A86304981B810DE04F8D9063H00B0256CD08AEDD90D3H00DEB35F62E6CF2DEC04F7E19691D9123H008FB43DCBFB9C8910167222660A22A0A43CFD196H33D33F00D941E00D580400B10A0200C13H5A122H53577F797A7E78D8DDDFD9472H40464E47490B792E45553637311DCF980BE20A090F23A6C204E93882E50B5B0A020011D9063H00393EF4594017D9093H0007EC71CA1AD970A89CD90D3H005409420C6B9C2E87D0900F2E02D9103H00E5AAFC4CB8AC52BBB977D5CDA5227E24D9093H00B57AEC9BC7C066CBE9CD690E3H00F13H00F13H00F13H00F23H00F23H00F33H00F33H00F43H00F43H00FA3H00FA3H00FA3H00F43H00FB3H00D1477B6B013H002936163H00F53H00F53H00F63H00F63H00F63H00F63H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00F73H00FA3H0072252C444H00025A852C94300601BC0A02003D2H515349C8DAD8D6C7ED6A5DC1C2C6C03523D9FA9896949A5279FEC9DEDCD4F06B6F63699AB03F00242F2927BBB8B6B81D37A4874A465C4E37392133505846700923B4934F425C4AFAF1E9FF2HB4B8982F2829117014D23FEBDBB7135E0A020029D9033H00E2A74CD9083H00C9A65F591F8D8AC8D9083H0091AE108647935A21D9053H0059B6F52D8AD9053H00FA7F8448CAD9033H00E3D0BC196H001440D9033H0002C72E003951A5B5620600B40A0200CB3H8BA75A2H585A5D595F5D042H0204FEF7F9FF3E2H347AF3F5F9D98A848688B02HBDF72H62762AC72HC5D14D2H4C58A4A5AB8FB0D412FF6EAD70455E0A02007DD9063H00E93AA0C1F853D9093H00D37C519EFE61481C58D90D3H007419E618F3A4CAD300501B2A7AD90B3H005DDE980C286846E3817341D9123H005C619A8A95EC20E43D1DD8B81F51D6823EE5D90A3H00422HAFD8CA762BDC89E2D9093H006055BDF64585DD28B6D9093H00ED2E885BB7045233F1B85B0E3H00FE3H00FE3H00FE3H00FE3H00FF4H00012H002H012H002H012H002H012H002H012H002H012H002H012H002H012H0002012H00B16F663B5H00555C07C86B0500B40A02004B3HD9F5D02HD294D9DBD3FBE9EEEAC22E242F2H11191628474F4B63CFDCC8CECBC1C9E1929894B8090313233HF6DA929695A92A4E886581959C0E610A020021D9063H00669B178497CAD90C3H0004F9C9A6EC5E47A55A48D58ED90A3H00C03506963321AA7A863AD90F3H0072273B1D695971E9C927C5FD41144BD8D9083H00ADC231A3A613E504195H0088C340D9093H00D5EADE998B17D6E689D9083H0012C75F7ECAB4C216D9053H003AEF2A5CB9196H00F03F0071181357521400F80C0200F93HF7DB042H06042F2D290DC0C6C2EA2HD3D7FF313236306A696149CC2HCAE62H6F67432H1E161C61656945989E92B22HCBC7E7CBCAC6C82521310124222A0E2HE7F7CB30362634999D89BD7076625A2HC3D7EF65627660DDD9C1F97C7A6A562H5F47734A4E564CD1D5C9F5484E52622HBBA797FFFAE6F895912HB1D4D2CAFE2HD7F7FB6C664664090D292D2026020A2HB3979F9992B6904D4961692C2A0A062H4F6763767E567C40456965F8FE2HD22HAB2H87232A0628040131218482AAAE2HC7F7EB9896A694797D495DD0D6E2FA2HA3978FCDC2F6C0BDB98199DCDAEAF62H3F0713A2AE96ACB0B58995A8AE92829D9499A7515864747E654F7139200836B8AF89F3C9C480E4EEE9D1C58A9D82BE958E95AFF8F1F4CC26082F159C8EB2A22009112FC8DC9CFC312561054E5A127A2H8FB7A399978CB4F4CCE7DDFEE6DACAA8A599A7EDF4B4D4475D197D29327A129983CFA325241C088E869DA5221F3802071F2333030E320C8F95D5B5140A4E2A617B335BA7B8F49854556D798B8992AA9F949FAB36241808C2EBF3CDF6E2A2C267733753445018702H0D3521FFF1E6D21A2205331C0936001D053929B5B884BA716B2B4BF6E8ACC8DBC189E167460A668283BBAF494B5C681E3D01119DD6AC926C2B5D63A29F88BC5C3473458C9EA2B2F0D9C1FF766C2C4C6F753155706A224A2H5F67733F07102419623B0DFEF3FACA65774B5B8BA2BA8487ADED8D6842066279531B732HB48C98F8F6E5D5564E7262E0EDD1EF869CDCBCFBE5A1C5001A523A604B076B4D4C7460BCBEAD9D85A69A8A68235967BBFC8AB43F021121D7BFFCCE51437F6FEFC6DEE075591979D2FEBADEF3DF97FF2HC8F0E4724A5969E299C4F6333E2B076A7844541E372F114256167643571377F0E4ACC42H89B1A5B3BDB29E261E210F08102C3CC6CBF7C9B4AEEE8ED5CF8BEFD1FCB4DCDFC589E57F7E46523C343B17B0A894848E83BF811C064626594703670E145C34D3FDB1DD57566E7A3E3C331F63407C6C367D07395100605E9DA0AF83094D3E1027350919250C142A0F1B5B3BCCD89CF8E5F1B9D12HB28A9E1028270B6C2756786568795110023E2E1C352D1364703050BDA9ED891A0E462E2HAB93874D434860B088B399C2DAE6F60409350B120848287B61254154662E463D276B077170485CCAC2C9E1AAB28E9E0C013D03BAA0E08007195D39A4BEF69EB19FD3BF8988B0A4080A0129A98AB6A6F4BFC5FB37660638F3CEC5ED3371002A05172B3BAB829AA4594D0D6D76622642E7F3BBD32HD4ECF8AE969DB546077852878A97B3AEBC80908AA3BB850F3A7A1ADEEBAFCB5D6820482H457D69D7D9DEFA27321D3BCCD4E8F8B2BF83BD08125232F9E3A7C336004820E3F9B5D91B1A223668606743F4ECD0C0FAF7CBF5F0EAAACAC5DB9FFB8298D0B886B1FD9173724A5EEAE8EFCB270438282269132DCD8AFCC2F1CCCBEF157D2A0C7B695545C1E8F0CE756F2F4F061C583C7F652D452H9EA6B2ECD4D3F7E09BD2F429223D1D34261A0AE8C1D9E701347414A89DD9BD47723A522HC7FFEB717F7C5CF9ECC7E5667E4252505D615F564C0C6CCFD591F5724A026AA1BBF79BFDFCC4D0868E8DADCED6EAFAD8D5E9D77E642444130D492D38226A028AB3FF939594ACB8545655750D2E1202400B714F7334427C675A5979DFB7E4C6B9AB9787270E16281B0141219C86C2A6DDC78FE72H90A8BC5A626141FA81CCEEABA0839FD2C0FCECB69F87B9CADE9EFE2B3F7B1FB8ACE48C2HB1899DBBB58A968EB6B9A7405864747E734F712C367616A9B7F397DEC48CE4C7EDA1CD8786BEAA8E8CB3AFD3F0CCDC266D172981D0B08E0D300F13F9A9FEE037251909557C645A9F8BCBAB9C88CCA8F5E1A9C12HE2DACE80B8879BDC9DD6C8667C7F613A31160E9183BFAF2F061E20AC99D9B90B3E7A1E2A1F573F2H083024848AB1A92A3F2C36637B4757B7BA86B84B5111718C96D2B6AB97DFB73E246804C8C9F1E5F5FDC6DE6B734F2H5F526E5013094929F0EEAACE150F472F013C701C0001392DA7A59E86486B5747E7ACD6E8CE89FFC16459627AA2CAA1BB46546878321B033D8892D2B2796327439A80C8A02H7D4551B981BAA2D7ACD9C36A1146507D765D49786A5646547D655B271858380E317511C9F6BED62H734B5F959BACB88D9887915A427E6E5C516D53F0B0F090F3E9ADC90F4E066EF5EFA3CF9998A0B4F2FACDD9021A26364449754B52480868E3A1E581BCA6EE8624672B47B1B0889C00023521D1F2CEDE4C077D43EF68DEE07B467165DB75D4C2CDDFE3F3C3EAF2CC41551575DECA8EEA2F3B731B2H7C4450360E392D7EDB7C6A51D8796BECE7C8D89F8DB1A1AD849CA20C3373132F105430F6C981E92HAA9286DED0E3F3DCC9D2C0DDC5F9E97578447A6B2B6B0BB2A8EC88C981C9A11C064A2642437B6F030B3828E5FDC1D15D506C523923630302400460233971191D5E127EBABB83973133001016350919256E142A1493251BFAC7F4E4D462DFCDA4B68A9A3811093750440464796D294D16024A222H172F3B576F5C4C81248795060D3E32BDAF9383537A625CB1A5E585CEDA9EFA1F0B432B2H0C3420707E515D734B545A3F271B0B7B764A7497DD9DFDA8B2F69248034B23BAA0EC801C1D2531A9A18E82879FA3B3838EB28C0F155535C68ACEAAE1FBB3DB75387418D4D5EDF90B09262A34172B3BABE09AA442D1734D407D525ED66CC1CFC2D0ECFC86AFB7897A6E2E4E9B8FCBAFA8BCF49C2H81B9AD1D250A06C388D9D738CB5A547A60737DCEC5F2FA15073B2BDBF2EAD4A9BDFD9D06125632F7E3ABC32H043C28E8E6CDC50B332822677F4353E3EED2ECBFF5B5D5F0EAAECA89DB93FB8298D4B8B4B58D996169424AEFF7CBDB0B063A04372D6D0D8EC286E2C9D39BF363307C106C6D5541D3D1FAF24C6F53431358221C6A3B5B65B885AEA6EE62FDF7DAC8F4E42E071F2132266606F3E7A3C720347C142H99A1B5556D464EEBA0F5FF30C3565CE2F8EFE578D54442575C67635E4C7060DAF3EBD5754A0A6A84BBFF9BC7F8B0D82H95ADB9C7C9EEEAF7E2EDEB7C645848020F330D62226202A9B3F793C690D8B0534905692B2A120658507773647C40504A477B45E0FABADAE9ABEF8B3228600842014D218382BAAEDAD8FFFBB794A8B87239437DDD5AECD281BC9B9FE56FFAFCABB98595D1F8E0DE2B3F7F1FB8ACE88CA1B5FD952HAE9682BC84A3A770D562642H714D39372H3622EFB7F79BD47686C4A187D4FC8086C2AA9291D3BBFA44B2F0399F6B6D8F8E2HC62C2D6F07D7689EDC35936761585A2H128889CBA3863CCA88F157A3A5E5E62HAEA4A5E78F82E620CD9EDD7F36B20A020009D90A3H000390CC4CD4200848A8FDD9053H00CDAA0139C6D90B3H00AE93F37640520197712EC1D9073H005DBAB91E20D346D90B3H00B0A516A20CFD0A8ADA88A6D90C3H008F7C85ABCBB4772723F07638D9063H007BC833BB72E9D90D3H0061DE29B1810A82ADC0546AAB69D9083H00EAAFCC909CB68E21D9063H007277C3581BFED9093H00E89DAA53CDF89B1183D90D3H00E5824BDBAAE747A8416BB6D963D90E3H000EF35714FBE38236E4F860D4763BD90B3H00CCA14EEF717CC755939CCFD90B3H004B18244198B87B614064A7D9083H00B2B7A51AC2B25EB8AAD9123H003A7FAEA05DC82H57AD329A6D85045402383CD9083H00FC510D5C2CDAA0E4D9093H000499B089279008D84E195H00E06F40D9183H00E15E8131268900664693E53CD9184E72021E3212B09C945D196H00F03FD90A3H00B9F64B076E13CB456E10D9073H00E3703046EE597B19C60257606520DC3F198H00195D32AF9FD534D73FD90C3H0006AB2BC8E62A5FE5EF11EC90D9063H00122H17B06C5E195H00E06540195H00206E40D9113H00883DD8B03E45FB71C3EC58C204005EAEF4196H004940D9063H00CDAA2933DFDAD9063H0093A0505C4209D90C3H00F93608C728C89C0912DF4DC3D9063H00A5429311F132D9023H00EBB8D90C3H00EDCADB19A9BAF0AF593D25B7D90A3H0019562FAD05AE4CE51BBB196H002C40196H003E40196H006E40196H003B4019332C2DC0CA9F1140196H003440D90D3H0043D0820D93FCC80B49B46C89C4D9203H009CF1A3B284305235DD1930F484F9831FECA188508288EB6BD8A0E945D6436FBB196H002240190EE81AA0139A1040D9063H00BC1158C22E45196H002840196H004B401921BC15402H33E33F195H004066401988FFB82002DEBF3F196H001840D91A3H009297802CE5CF329D4D3EBFD57BEF716BC607879CD43D713B4B83D90D3H00DC317A7658E1E5C58509C6BE4C193C76EF5F5B4AEA3F196H002440D9063H00DD3A2FA9926E196H0041401968AAC7806304C33F1987F8101F9B4EC63F195H00C05E40196H003D40D9083H00A33062AD339C68ABD9133H006B3828246E9E3D2B1310D9B3AE61EBF6BE1BAD196H002640D9053H005A9F4FB50E197899F9BF374ED53FD9153H00C350008C06764583AB0CDD4A076C030B2013F5AADE19A083A07FD854AA3F19873E0980B2D8E43F195H00A06340196H003740D90C3H0024B9B1741C751BD22H6E1287D9303H0070654BC9671D54FE3BF9C30072C2AE3CCED55458089D4F1BDE0EC892056DD24ADFCB02F31C3B638ADCEDEC200E91FAC3D9123H00A01566521C8D6229C933C98F0D33DB4DD3DC196H33D33F19B9583FA0ADFFE63F196H003840D91D3H0042C720CC15BFFDA9EAC032F1FE9DF1077C64A43F764BE64CE831BE4FEFD9053H0043D08320B519D7E185002275DF3FD9133H0094A92365B96F86CABCB79BBF8C37001EC35102D90B3H009BE8FE954DC3F48A0A9E80D9063H008207C3BBE75BD9133H00F82D47A0C9626BB17501E6F8AA68D5D761DE71D9093H005FCCE271ED7E60C15300E6CB20FE672H00AD0A0200832H5D5F51BD2HBCF43H0F473HC6F63H91BD612H60483H635734FD2235570A0200C5195H00E49440", lIlii1Ii1ll1iIIlilli1()) 
%d bloggers like this: